ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 01.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На първи юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 713 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.К. редовно уведомен не  се явява.За него се явява  адвокат М.Д. от АК-Бургас надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК на сектор ПП към ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща  представител.

По хода на делото:

         Адвокат Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

         Делото е образувано  по жалба от Г.С.К., ЕГН- **********,*** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 70089/2014 година от 09.01.2014 година на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Бургас.

         Иска се отмяна на оспорения административен акт.

         УКАЗВА на страните, че в тежест на всяка една от тях е да установи положителните твърдения и обстоятелствата, на които основава тезата си. В тежест на административния  орган е да докаже наличие на фактическите  основания за издаване  на посочената заповед и налагане на съответната принудителна административна мярка, в това число и факта на надлежо отнемане на контролни точки на жалбоподателя със  законосъобразни, валидни  санкционни актове, влезли в сила  и породили правното си действие.

         Докладва и постъпилата по делото административна преписка, изпратена от административния орган с писмо вх.№4338/25.04.2016 година., както и допълнително изисканите  доказателства, а именно: НП№6658/31.07.2006 година  и заповед за бракуване на документи №З-816/02.03.2010 година, ведно с протокол към същата заповед за сформиране на комисия за бракуване на документи от 05.05.2011 година и предложение на началник сектор ПП при ОД на МВР за бракуването.

Адвокат Д. - Поддържам жалбата и изложените в нея обстоятелства. Да се приемат доказателствата, представените с административната   преписка и допълнително изисканите  такива. Няма да сочим други  доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът  с оглед становището на страната  счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

Адвокат Д. - Моля да постановите  решение, с което да отмените  обжалваната заповед като незаконосъобразна., издадена в нарушение на разпоредбата на  АПК, по отношение на срока на връчване на заповедта. Заповедта не е  връчена в предвидения срок, а почти две години след издаването й. Същата не е мотивирана   и считам, че следва да бъде отменена. Моля, да постановите  решение, с което да отмените същата като незаконосъобразна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:33 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: