ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 988                  Година 08.05.2013              Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на осми май две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 713 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Топлофикация София” ЕАД, .***, представлявано от С.Ц. – Изпълнителен директор против административна процедура по издаване на заповед с правно основание чл.65 от ЗОС за изземване по принудителен ред държането на общински имот представляващ ПИ № 00878.107.16, 36, 38, 57 по кадастралната карта на гр.Ахтопол. В направеното по жалбата уточнение се прави искане да се отмени индивидуален административен акт издаден от инж.Г.И.Л.кмет на Община Царево като неправилен, неоснователен, незаконосъобразен и нецелесъобразен. 

Административен съд гр.Бургас намира, че производството по делото е недопустимо и жалбата на „Топлофикация София” ЕАД следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено, тъй като обжалваното уведомление, няма характера на административен акт.  

До „Топлофикация София” ЕАД е изпратено писмо с рег. № 26-00-26/29.01.2013г., с което на основание чл.26, ал.1 и чл.35 от АПК, дружеството е уведомено за откриване на административна процедура по издаване на заповед с правно основание чл.65 от ЗОС за изземване по принудителен ред държането на общински имот представляващ ПИ № 00878.107.16, 36, 38, 57 по кадастралната карта на гр.Ахтопол. Със същото жалбоподателят е поканен в 15-дневен срок доброволно да освободи имота, като премахне поставените бунгала и му е указано, че в противен случай ще се пристъпи към издаване на заповед по чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имота.

Съгласно чл.21, ал.1 от АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Съгласно императивната разпоредба на чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове.

В настоящия случай оспореното уведомление, подписано от кмета на Община Царево не е административен акт и видно от съдържанието му, то представлява уведомление по смисъла на чл.26 от АПК. С него се поставя начало на производство по чл.65 от ЗОС за издаване на заповед за изземване по принудителен ред държането на общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала. С уведомлението не се създават права и/или задължения за жалбоподателя, то няма самостоятелен правен характер, а е част от производството по издаване на заповед по чл.65 от ЗОС. Тази заповед, с която приключва производството представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и тя може да бъде предмет на съдебен контрол.

Мотивиран от изложеното и на основание на чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Топлофикация София” ЕАД гр.***,, представлявано от С.Ц. – Изпълнителен директор против уведомление с рег. № 26-00-26/29.01.2013г. за  откриване на административна процедура по издаване на заповед с правно основание чл.65 от ЗОС, за изземване по принудителен ред държането на общински имот представляващ ПИ № 00878.107.16, 36, 38, 57 по кадастралната карта на гр.Ахтопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 713/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: