РЕШЕНИЕ

 

1112………….                     дата 25 юни 2012 год.                 град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 04 юни 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                        Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………………..

 

разгледа адм. дело № 713 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.65, ал.4 от ЗОС.

            Предмет на оспорване е Заповед № 179/22.03.2012г. на кмета на община Несебър, с която, на основание чл.65, ал.1 от ЗОС е наредено да се изземе от ЕТ “Т.И.С.” общински имот, представляващ обект 2.2, разположен върху имоти с пл. № № 369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на община Несебър разрешение за поставяне № 4/31.03.2005г. от главния архитект на общината, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, който се владее без правно основание.   Жалбоподателят ЕТ “Т.И.С.” оспорва издадената заповед, като възразява, че описаният обект 2.2 не е общинска собственост, тъй като такъв имот няма нанесен нито в имот с пл. № 9040, нито в имот с пл. № 369, като в тази връзка се позовава на съдържанието на скица № 978/13.01.2011г. на имот с идентификатор 51500.501.451, който съответства на имот с пл. № 369. Възразява също така, че срокът за наетия от него обект 2.2 е удължен до 31.12.2013г., видно от Решение № 1258 на Общински съвет – Несебър, обективирано в Протокол № 35/01.03.2011г. Допълнително посочва, че до настоящия момент е бил напълно изряден наемател по договора за наем на обекта, чието изземване не разпоредено, като заедно със съпругата си разчитат единствено на дохода,  реализиран от обекта, тъй като и двамата са трудоустроени поради заболяване.  Иска се отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

            Ответникът – кмет на община Несебър се представлява от юрисконсулт при общината, който оспорва основателността на жалбата, като прави уточнението, че обектът е посочен като разположен в поземлените имоти № 369 и № 9040 поради фактическото разположение и в двата имота, вторият от които представлява улица, а обектът излиза на част от уличното платно.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество, е неоснователна.

            Установява се по делото, че между жалбоподателя ЕТ “Т.И.С.”  и община Несебър е сключен Договор за отдаване под наем на търговски обекти в базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, в имот с пл. № 369 и кад. № 51500.501.451, за обект 2.2 – общинска собственост, със закрита площ от 17.85кв.м.  и открита площ – 6,75кв.м. Договорът е сключен за срок от 3 години, считано от датата на подписването му – 08.07.2008г.

            Обектът представлява преместваем павилион, за който, в полза на община Несебър е издадено разрешение за поставянето му № 4/31.03.2005г., въз основа на одобрена схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ.

            От кмета на община Карнобат до жалбоподателя е изпратено писмо изх. № 92-00-112/07.02.2012г., видно от която, наемателят е уведомен, че срокът на сключения наемен договор е изтекъл на 08.07.2011г., поради което, след тази дата, общинският имот се държи без правно основание, с оглед на което, жалбоподателят е поканен да го освободи в 7-дневен срок, считано от получаване на писмото, с предупреждение, че в случай на неизпълнение, имотът ще бъде принудително иззет  по реда на чл.65 от ЗОС. Писмото е изпратено с пощенска пратка, надлежно връчена на 08.02.2012г.

            Като взел предвид горните фактически констатации и като се позовал на изтичането на срока на наемния договор, кметът на община Несебър приел, че обектът се държи без правно основание, поради което и на основание чл.65, ал.1 от ЗОС издал процесната Заповед № 179/22.03.2012г. за изземване от държането на ЕТ “Т.И.С.” на общински имот, представляващ обект 2.2, разположен върху имоти с пл. № № 369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на община Несебър разрешение за поставяне № 4/31.03.2005г. от главния архитект на общината, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ.

            Заповедта е законосъобразна.

            Съгласно нормата на чл.65, ал.1 от ЗОС,  общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината. Материалните предпоставки са предвидени в условията на алтернативност и при наличието на някоя от така посочените, кметът на общината разполага с правомощие за издаване на заповед за изземване. Приложима в настоящия случай е първата хипотеза – имотът да се владее или държи без правно основание. Липсата на основание да се държи процесният обект се извежда от факта на изтичане на срока на наемния договор, след което между страните не е налице валидно облигационно правоотношение. В тази връзка, неоснователно е възражението на жалбоподателя, че срокът на договора е удължен до 31.12.2013г., като в тази връзка се позовава на Решение № 1258 на Общински съвет – Несебър, обективирано в Протокол № 35/01.03.2011г. Видно от посоченото решение Общинският съвет е гласувал да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се в базар “Пристанище”, измежду които и процесният обект № 2.2, със срок на отдаване до 31.12.2012г., като е посочил специфичните условия и критериите за оценяване на предложенията. В този смисъл, това е решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обектите и посочената в него дата 31.12.2013г. е част от конкурсните условия, като краен срок за отдаване, но не е решение, с което се удължава срока на наемния договор на жалбоподателя. Отделен е въпросът, че срокът на наемния договор може са изменя въз основа на допълнителен анекс, какъвто безспорно в случая няма.    

            Неоснователно е възражението за неправилна индивидуализация на обекта по неговото местоположение. Имотът е индивидуализиран в обстоятелствената част на заповедта в достатъчна степен като вид, площ и местонахождение, поради което не възникват съмнения относно неговата конкретизация. Междувпрочем, имотът е описан по напълно идентичен начин и в сключения между страните наемен договор, но това очевидно не е затруднило жалбоподателя в периода на неговото ползване. Видно от схемата на разполагане на обектите (л.28,30) и издаденото разрешение за поставяне (л.31) временният демонтируем търговски обект – група № 2 представлява обособени два броя павилиони в имоти пл. № 369 и пл. № 9040, като видно от схемите и обясненията в съдебно заседание от пълномощника на административния орган имот с пл. № 9040 представлява улица и тъй като обектът застъпва част от уличното платно, посочването на разположението по този начин в двата имота е с цел по-голяма прецизност на местоположението. Доводи, в претендираната от жалбоподателя насока за незаконосъобразност на заповедта, поради това, че обектът на фигурира по описания начин в кадастралната карта на населеното място, са неоснователни, тъй като кадастралната карта не е основата, която се взема предвид при издаването на разрешение за поставяне на обекта. Налице е схема по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, която в достатъчна степен конкретизира местоположението на обекта, чието изземване е разпоредено именно съобразно записаното в разрешението за поставянето му и съобразно сключения между страните наемен договор. Обективно не съществуват пречки, въз основа на които да възникне съмнение относно индивидуализацията на обекта, чието изземване е разпоредено, още повече, че това е обектът по сключения наемен договор, т.е. жалбоподателят следва да предаде обектът, който е ползвал под наем.  

            В процеса на цялостния съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по смисъла на чл.146 от АПК – заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, при правилно приложение на материалния закон и е съобразена с целта на ЗОС.

            Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Т.И.С.”, със седалище и адрес на управление в гр.*** против Заповед № 179/22.03.2012г. на кмета на община Несебър, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                             СЪДИЯ: