ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1181             Година 29.05.2018           град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и девети май две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 712 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Странджа Лес 2016“ ЕООД с ЕИК 204263584, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя М.С.Й. против заповед № РД-10-27/13.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“ с.Звездец. Със заповедта е обявен класирания на първо място и е определен за изпълнител на дейността „Добив на дървесина“ от обект № 1808 кандидата „Топаз“ ЕООД с ЕИК: 102848481 при предложена цена в размер на 28 300,00 лева без ДДС. Счита, че неправилно е бил отстранен от конкурса, поради липса на ценова оферта за обекта и прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна.

Ответникът директора на ТП „ДГС Звездец“ с.Звездец, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и прави искане за прекратяване на производството, тъй като със заповед № РД-10-35/20.03.2018г. е прекратил открития конкурс. Ангажира доказателства за влизането в сила на тази заповед.

Заинтересуваната страна - „Топаз“ ЕООД с ЕИК: 102848481, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Александър Стамболийски“ № 7, ет.1,  редовно уведомена, не изразява становище по жалбата и направеното искане за прекратяване на съдебното производство.

Жалбоподателят е редовно уведомен, за направеното искане за прекратяване на съдебното производство, като в указания му срок не изразява становище.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима, по следните съображения:

Със заповед № РД-10-17/23.02.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), е открита процедура – открит конкурс, за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от отдели и подотдели, както следва: обекти № 1806, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811, № 1812 и № 1813 от КЛФ 2018г., при определени условия.

Със заповед № РД-10-27/13.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата, чл.174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокола на комисията от 12.03.2018г., е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „Добив на дървесина“ от обект № 1808 кандидата „Топаз“ ЕООД.

Със заповед № РД-10-35/20.03.2018г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“, на основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата е прекратен открития конкурс с негова заповед № РД-10-17/23.02.2018г.. Приложени са и доказателства за обявяване и съобщаване на заповед № РД-10-35/20.03.2018г. на всички заинтересовани страни, като ответникът заявява, че тя е влязла в сила.

В случая са налице основание по чл.159, т.4 от АПК, за прекратяване на производството по делото, тъй като след неговото образуване е издадена заповед, с която е отменен открития конкурс, приключил със заповед № РД-10-27/13.03.2018г., предмет на оспорване. След като, към настоящия момент конкурсната процедура е прекратена, с влязла в сила заповед,  за жалбоподателя е отпаднал правния интерес от направеното оспорване. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен ако установи нейната липса във всеки един момент от производство да остави без разглеждане жалбата, като недопустима.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, Х състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Странджа Лес 2016“ ЕООД с ЕИК 204263584, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя М.С.Й. против заповед № РД-10-27/13.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“ с.Звездец.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 712 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: