ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести април                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 712 по описа за 2017година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „ДОКТОР МАДЖУРОВ“ ООД представлявано от д-р А.М., в качеството му на управител, редовно и своевременно призован, не се явява. Явява се адв.К. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ–ДИРЕКТОР НА  РАЙОННА ЗДРАВОСОИГУРИТЕЛНА КАСА  ГР.БУРГАС редовно и своевременно призован, изпраща за  представител ю.к.Й., с представено пълномощно  по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по  делото е образувано по жалба от МБАЛ „ДОКТОР МАДЖУРОВ“ ООД град Бургас, представлявана от д-р А.М. в качеството му на управител, с адрес за кореспонденция гр.Бургас, к-с „Зорница“ срещу бл.15 против Заповед за налагане на санкции № РД 25-440/14.03.2017 година на Директора на РЗОК – Бургас.

          Указва на страните, че в тежест на ответният административен  орган е да докаже наличието на всички процесуално правни предпоставки за постановяване на оспорения административен  акт. В негова тежест е да докаже провеждане на  санкционното производство при  съблюдаване  на всички процесуални правила на закона, а по същество да установи наличие като твърдените като допуснати   констатирани  нарушения по Националния рамков договор.

Указва на всяка от двете страни, че при позоваване на изгодни за нея факти и обстоятелства същата следва да установи налачието им  с допустими в производството доказателствени средства.

Съдът докладва постъпилата  административна преписка.

АДВ. К. –Поддържам жалбата.Моля да приемете представените    доказателствата.

Ю.К.Й.- Оспорвам жалбата.Представям  писмени доказателства с писмо изх.№ 02/11-00-302/26.04.2017 година, по опис.Считам, че  са относими към съдебния спори моля да ги приемете.

АДВ.К.- Не възразявам да бъдат приети.

Съдът с оглед становищата  на двете страни по представените с жалбата и отговора писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание, намира че същите са допустими и относими към съдебния спор, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените ведно с преписката , жалбата и   в днешното съдебно заседание писмени доказателства, по опис.

АДВ.К.Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Й.- Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.- Моля да постановите  решение, с което да уважите жалбата.Аз съм изложил в жалбата аргументи, които поддържам.Считам, че доказателствата не оспорват фактологията.Безспорно е, че протокол №15/12.01.2017 година  е оспорен от жалбоподателя  с писмено становище, входирано  и  безспорно е задължението  за отнасяне на спора към арбитражна комисия. Ирелевантни са обстоятелства, поради кои причини не е сформирана  арбитражна комисия.Моля за присаждане  на разноските.

Ю.К.Й.- Моля да оствите  жалбата без уважание.Моля да потвърдите заповед за налагане на санкция от 14.03.2017г. като законосъобразна и моля да ми се присъди ю.к.възнаграждение.Представям писмени бележки

Съдът определя 7-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: