Р Е Ш Е Н И Е

 

      1005                           26.05.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. Х.

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Х. административно дело № 712 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.36а, ал.5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Делото е образувано по жалба от СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, ****, чрез управителя И.А. против Заповед № А-0-011/03.02.2016г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с която на основание чл.36а, ал.4 от ЗТИП е заличено СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, **** от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и е обезсилено удостоверение № БС028/01.03.2007г. на СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ за вписването на сдружението в регистъра на ДАМТН, като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.

С жалбата се иска отмяна на административния акт като незаконосъбразен и се претендира за присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание за оспорващото дружество  СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ се явява лично управителят И.А., заедно с пълномощник адвокат П.В., която поддържа жалбата и изложените в нея съображения относно незаконосъобразността на оспорената заповед. Поддържа искането за присъждане на направените разноски като представя списък на същите.

         Ответната страна - Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не изпраща представител. Представя по делото писмено становище, в което излага съображения за неоснователност на жалбата и за законосъобразността на издадената заповед.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         Дружеството жалбоподател СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ притежава Удостоверение №БС028/01.03.2007г. за вписване в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл.36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на основание на което може да извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност – „Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори“.

Производството по издаване на оспорената заповед е започнало със служебна проверка в отдел „Контролно-методичен“ при Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в резултат на която било установено,       че по отношение на дружеството - жалбоподател има издадени три наказателни постановления: НП № 15-157/14.04.2015г.; НП № 15-158/14.04.2015г. и НП № 15-159/14.04.2015г. Наказателните постановление не са били обжалвани и са влезли в сила на 01.05.2015г. С първото дружеството е било санкционирано с административно наказание имуществена санкция в размер на по 100 лева на основание чл.55, ал.2 от ЗТПИ, за извършени две нарушения по чл.12 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Второто наказателно постановление било издадено отново за извършени две нарушения на чл.12 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и дружеството е санкционирано със същото наказание – 100 лева имуществена санкция. Третото наказателно постановление било издадено за извършено административно нарушение по чл.7а, т.1 във вр. с чл.10, ал.1, т.9 от цитираната наредба, за което дружеството било санкционирано с имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.55, ал.1 от ЗТПИ.

Въз основа на констатациите при извършената проверка била издадена оспорената Заповед № А-0-011/03.02.2016г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с която на основание чл.36а, ал.4 от ЗТИП е заличено СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, **** от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и е обезсилено удостоверение № БС028/01.03.2007г. на СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ за вписването на сдружението в регистъра на ДАМТН, като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори. Заповедта била издадена на основание чл.36а, ал.4 от ЗТПИ като административният орган е приел, че по отношение на дружеството има влезли в сила три наказателни постановления в рамките на две календарни години, което представлява системно нарушение, съгласно определението в пар.1, ал.1, т.30 от ДР на ЗТИП. Заповедта била връчена на представител на дружеството по пощата с известие за доставяне на 09.02.2016г.

СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ чрез управителя си И.А. оспорило заповедта с жалба вх.№ 4957/23.02.2016г. подадена директно до Административен съд – София град, по повод на която е образувано и настоящото съдебно производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок съгласно чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна – адресат на постановения акт, имаща право и интерес от оспорването. Разгледана по същество същата се преценя като неоснователна поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.36а, ал.4 от Закона за техническите изисквания към продуктите когато е установено, че лицата осъществяващи дейност по чл.36, ал.1 от закона извършват системно нарушения по ал.3 на чл.36а от ЗТИП  председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл.36, ал.1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. С оглед посочената разпоредба Заповед № А-0-011/03.02.2016г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия.

СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ е било уведомено за откриване на производството за обезсилване на удостоверението съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от АПК с писмо изх.№ 83-00-190/07.01.2016г., получено от представител на дружеството  с известие по пощата на 11.01.2016г. Оспорената заповед е издадена в писмена форма и съдържа предвидените от законодателя реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Издадената заповед е мотивирана, тъй като  административният орган е посочил фактическите и правните основания за издаването й. В този смисъл съдът приема, че в производството по издаване на оспорения акт няма допуснати съществени процесуални нарушения и релевантните за спора факти са точно установени.

По делото не е спорно, че дружеството притежава удостоверение №БС028/01.03.2007г. за вписване в регистъра на ДАМТН по чл.36, ал.1 от ЗТИП, на основание на което може да извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност – „Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори“. Също така не е спорно между страните, че са издадени три броя наказателни постановления -  НП № 15-157/14.04.2015г.; НП № 15-158/14.04.2015г. и НП № 15-159/14.04.2015г., които не са били обжалвани и са влезли в сила на 01.05.2015г. Съгласно разпоредбата на чл.300 от ГПК, приложима субсидиарно в административното производство на основание чл.144 от АПК, влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Идентичен е смисъла и на императивната разпоредба на чл.413, ал.1 и ал.2, НПК, вр. чл.84 ЗАНН, според която, влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. Според ал.2 на същата разпоредба - влезлите в сила присъди и решения са задължителни за гражданския съд по въпросите: 1. извършено ли е деянието; 2. виновен ли е деецът; 3. наказуемо ли е деянието. В тази връзка правилно и при наличие на специалната разпоредба на чл.36а, ал.4 от ЗТИП, влезлите в сила наказателни постановления са съобразени от ответника без да се извършва контрол в това производство дали са допуснати или не описаните в наказателните постановления нарушения. Административният орган правилно е преценил, че са налице предпоставките посочен в разпоредбата на чл.36а, ал.4 от ЗТИП за издаване на оспорената заповед, като следва да се има предвид, че в конкретния случай въпреки, че издадените наказателни постановления са три, то извършените административни нарушения, които са санкционирани с тях са пет, т.е. повече от изискващите се три, при условията на системност, съгласно  определението в пар.1, ал.1, т.30 от ДР на ЗТИП. Следва да се има в предвид, че административният орган е действал в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираните правни норми задължително предпоставя издаването на заповед, с която да се заличи лицето от регистъра по чл.36, ал.1 и да обезсили издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, като е недопустимо в това производство да се извършва косвен съдебен контрол по отношение на материалната законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съобразно изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, ****, чрез управителя И.А. против Заповед № А-0-011/03.02.2016г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с която на основание чл.36а, ал.4 от ЗТИП е заличено СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, **** от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и е обезсилено удостоверение № БС028/01.03.2007г. на СД„АМКО-2-А., Х. СИЕ“ за вписването на сдружението в регистъра на ДАМТН, като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: