ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети  май                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 712 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  СД „АМКО-2-А., ХРИСТОВ СИЕ” – редовно уведомен, се явява лично управителя А. и  АДВ.П.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ – редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         АДВ.В.- По отношение  на представеното  от ответника по жалбата становище от 27.04.2016 година  най-напред  обръщаме внимание на съда, че в становището се посочва, че представляваното от мен   дружество-жалбоподател има за предмет  технически надзор за осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност. С тази гледна точка се развива  и становището.Обръщаме вниманието на съда, че дружеството жалбоподател не  е с такъв предмет,  то е за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, което въвежда други критерии за преценка на съответните обстоятелства. Също така обръщаме внимание, че неправилно в становището  е посочено,че  осъществените нарушения са за задължения за поставяне на здраво закрепени табели в асансьорната кабина, посочени като  нарушения  по чл.10, ал.1, т.9 от НБЕТНА.Тези нарушения са по чл.12 на същата Наредба, което също  дава други критерии при преценка на обстоятелствата  и доказателствата по делото. В становището се акцентира,  че от формална  страна е спазено  изискването на закона  в продължение на двугодишен  период да са извършени три нарушения, като ние в този смисъл сме представили наше становище,  акцентирам на него, тъй като в жалбата както сме посочили от една страна закона не просто формално изисква в двугодишен период да са извършени  поне три нарушения, идеята на закона е проследяване  превантивната и коригираща функция  по отношение дейността на санкционираното  дружество. С извършената  проверка в едни  и същи ден и съставени  актове за три нарушения в един ден на един обект по никакъв начин не се изпълнява целта на закона, формално да, но съдържанието на разпоредбата не е такова. Създава се впечатление за преднамереност у административния  орган, за което сочи и още едни факт, на който се натъкнахме при случайна  проверка в регистъра. Представям на съда едно писмо от ДАМТН Главна дирекция за Югоизточна България, в което се сочи във връзка с искане за ново разрешение, че на нас ни отказват  започване на исканата от нас процедура, поради това че дружеството-жалбоподател е вписано в  регистъра на ДАМТН като лице, което извършва „поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори. Писмото  е от първи март 2016 година. В същото време  правим проверка в регистъра и виждаме, че дружеството е заличено, за което представям и извлечение от регистъра  на вписаните в ДАМТН на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръженията с повишена опасност. Представям ги и моля да бъдат приети като доказателства по делото .Представям  и списък за разноските.

Съдът намира, че представените  в днешното  съдебно заседание  писмени доказателства имат отношение към предмета на разглеждане,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените  от процесуалния  представител на жалбоподателя   писмени доказателства,  заверени  от него, а именно писмо изх.№ 21-18-344/13 от 01.03.2016 година на ДАМТН и разпечатка от регистъра  на вписаните  в ДАМТН  лица,  извършващи поддържане, ремонтиране  и преустройване на съоръженията с повишена опасност в РО ”ИДТН” Югоизточна България,  разпечатка  от интернет сайта на ДАМТН.

АДВ.В.- Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.В.- Моля да постановите  решение, с което  да отмените Заповед №А-0-011/03.02.2016 година на Председателя на ДАМТН,  както и да ни присъдите  направените по делото разноски, съгласно представения списък. Изложили сме подробни съображения в жалбата си, както и в днешното съдебно заседание.Молим за срок за писмени бележки.

Съдът  дава 5 дневен срок за представяне  на писмени бележки  от процесуалния  представител  на жалбоподателя.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: