ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 712 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  СД „АМКО-2-АПОСТОЛОВ, ХРИСТОВ СИЕ” – редовно и своевременно призован, се явява лично  управителя и с АДВ.П.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ – редовно е своевременно призован, не се явява и не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от СД„АМКО-2-АПОСТОЛОВ, ХРИСТОВ СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, ****, чрез управителя И.А. против Заповед № А-0-011/03.02.2016г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с която на основание чл.36а, ал.4 от ЗТИП е заличено СД„АМКО-2-АПОСТОЛОВ, ХРИСТОВ СИЕ“, ЕИК 020445876, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, **** от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и реустройване на съоръжения с повишена опасност и е обезсилено удостоверение № БС028/01.03.2007г. на СД„АМКО-2-АПОСТОЛОВ, ХРИСТОВ СИЕ“ за вписването на сдружението в регистъра на ДАМТН, като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва,  че по делото  е постъпило становище вх.№4628/03.05.2016 г., от името на  ответника Председателя на ДАМТН, с което са изложени съображения, относно неоснователността на подадената жалба и относно законосъобразността на оспорената заповед. С изразеното становище  се иска отхвърляне на жалбата и присъждане  на направените по делото разноски.

Адв.- Поддържаме жалбата, ведно с доказателствените  искания. С оглед на проекта за доклад, запознахме с него,  така както е изложен  и в определение № 644/ 08.04.2016 г. Нямаме  възражение по доклада. С оглед на указанията дадени в определението, по делото представихме отговор, с който сме направили допълнителни  доказателствени искания, а именно: във връзка  с наведените твърдения  от наша страна, че  два от издадените актове на административния  органа са незаконосъобразни, тъй като табелите   са  били добре закрепени. Молим за допускане на гласни доказателства, при режим на довеждане, относно наличието  на въпросните табели, мястото където са била закрепени  и интензитета на  закрепване. По отношение на докладваното в днешното съдебно заседание становище на ответника по жалбата   с вх.№ 4628/03.05.2016 година моля да ми се даде възможност да  се запозная със същото  за да взема становище. Поддържаме направеното искане за разпит на свидетели, които да установят посочените от нас факти в представения от нас по делото  отговор № 4636/ 03.05.2016 година.

Съдът намира, че направеното искане  за разпит на свидетели   е недопустимо, породи следните съображения: Фактите и обстоятелствата, които евентуално биха били установени,  чрез  разпита на исканите свидетели  са били предмет на установяване   по проведено административно-наказателно производство,  по което има поставено и влязло в сила наказателно постановление. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ  УВАЖАВА направеното искане за  допускане до разпит на свидетели  за изясняване  на посочените  факти и обстоятелства в представения по делото отговор вх.№4636/ 03.05.2016 година.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния  представител на  жалбоподателя да му бъде дадена възможност да се запознае с представеното  по делото становище на ответната страна с вх.№ 4628/ 03.05.2016 година и да вземе отношение по него, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2016 г. от 15:30 ч., за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:28  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: