ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 712 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Е.Д.Т., редовно призован, не се явява. За него - адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – К.Ст.Ив. - старши полицай при Пето РУП гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

            По хода на делото:

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         ОТВЕТНИКЪТ И.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Е.Д.Т. против Заповед за задържане № 34/28.02.2013 г., постановена по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР от К. И., в качеството му на старши полицай при V-то РУП гр. Бургас.

 

         АДВ. К.: Поддържам така подадената жалба. Представям и моля да приемете като доказателства протокол за претърсване и изземване от същата дата - 28.02.2013 г., както и разписка за така иззетите с този протокол вещи от старши полицай Т.. Доколкото по представената по делото административна преписка аз лично не мога да установя за какво все пак е бил задържан жалбоподателят.

Моля на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл. 176 от ГПК да допуснете два въпроса към ответника, а именно:

         1. В качеството на какъв е работил по този случай и като какъв е задържал жалбоподателя?

         2. С какви данни е разполагал административният орган на 28.02.2013 г. в 9.50 часа, за да приеме, че Е.Т. е извършил престъпление и съответно да издаде обжалвания административен акт?

 

         ОТВЕТНИКЪТ И.: Не съм се запознал с жалбата, поради което не мога да изразя становище по нея. Няма да представям нови доказателства.

По отношение на искането не възразявам да отговоря на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. К.

На поставения от адв. К. въпрос № 1 искам да заявя, че оказвах съдействие на колега – инспектор от сектор „Криминална полиция” при установяване на лицето. Когато посетихме адреса му, трябваше лицето да бъде откарано в V-то РУП и задържано, защото при разговор с колегите преди да им окажа съдействие заявиха, че има достатъчно данни, че лицето е извършило престъпление. Споменаха ми, че става въпрос за разбит магазин в к-с „Зорница”, където лицето е било засечено от охранителни камери да се отдалечава от местопроизшествието.

         Лично аз не съм видял тези записи. Лично аз не съм имал никаква конкретика по повод престъплението, за което се твърдеше, че е извършено от лицето.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси.

Имам доказателствено искане: независимо, че от административният орган следва да се докаже основателността за така взетата мярка, но доколкото съм запознат с извършеното разследване твърдя, че няма никакви записи, няма никакви камери. Моля да задължите административния орган да посочи лицата, които са му споделили тези данни и да се представят тези данни, които са съществували на 28.02.2013 г., в 9.50 часа.

 

         Съдът с оглед така формулираното доказателствено искане, както и предвид заявеното от административния орган твърдение за липса на доказателствени искания и като взе предвид нормата на чл. 170, ал. 1 от АПК намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя за ангажиране на доказателствени искания от страна на ответника е неоснователно. Съгласно цитираната норма на чл. 170, ал. 1 от АПК административният орган и за лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания посочени в него и изпълненията на законовите изисквания при издаването му. В този смисъл, в тежест на административния орган е да докаже фактическите основания послужили при постановяване на оспорения административен акт. С оглед изричното изявление на административния орган, че няма доказателствени искания и не желае събирането или представянето на допълнителни доказателства, съдът намира, че от страна на същия не следва да бъде вменено задължение за представяне на други доказателства извън тези, представени с административната преписка.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за задължаване на административния орган за представяне на допълнителни доказателства различни от тези, приложени по административната преписка.

 

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ОТВЕТНИКЪТ И.: Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да уважите жалбата, да намерите оспорения административен акт за незаконосъобразен и да го отмените, като ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

         Административният орган, в чиято тежест беше да установява фактическите основания не направи това. По делото няма нито един факт, който да навежда довод или да позволява изграждането на обосновано предположение, че жалбоподателят е извършил какво и да е.  Посоченото в заповедта: „заподозрян за извършване на кражба” нищо не може да говори нито на защитата, нито на съда.

         ОТВЕТНИКЪТ И.: Моля да оставите заповедта в сила. Нямам друго какво да заявя.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок считано от днес на процесуалния представител на жалбоподателя за изготвяне и представяне по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: