ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……670…….                      Дата 17 април 2014 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,

в закрито заседание на 17 април 2014 год.,

 в следния състав:

                                                                

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                    2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………….

Прокурор: …………………

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 711 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на П.Ж.П. *** против протоколно определение № 334, четено в съдебно заседание на 14.03.2014г. по НАХ дело № 191/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление № 22-0000747/15.10.2013г., издадено от главен инспектор Областен отдел „КД-ДАИ”, гр.Бургас извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател посочва, че връчване на наказателното постановление са последвали много почивни дни и е бил подведен от служител, че срокът за обжалване е 10-дневен. Иска се отмяна на прекратителното определение.

 Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна. 

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на НП № 22-0000747/15.10.2013г., Бургаският районен съд е приел, че жалбата е постъпила при административнонаказващия орган след изтичане на 7-дневния срок за обжалване, поради което е прекратил съдебното производство. Посочено е, че НП е било връчено на жалбоподателя на дата 27.12.2013г., срокът е започнал да тече от следващия ден и е изтекъл на 03.01.2014г., работен ден. Жалбата е подадена на ръка пред административнонаказващия орган на 13.01.2014г., извън 7-дневния преклузивен срок. При тези данни районният съд е обосновал извод за просрочие на жалбата.

Определението е правилно и е постановено в съответствие с наличните по делото доказателства, удостоверяващи релевантните за броенето на срока за обжалване факти, свързани с датата н връчване на наказателното постановление и последващата дата на подаване на жалбата.  Наказателното постановление е редовно връчено лично на санкционираното лице на 27.12.2013г., видно от отбелязването в разписката, представляваща част от наказателното постановление, а жалбата против него е депозирана на дата 13.01.2014г., видно от изявлението на жалбоподателя в проведеното пред районния съд заседание на 14.03.2014г.  Наличието на множество почивни дни, последвали връчването на наказателното постановление, не влияе върху броенето на срока за обжалване.  Неоснователно е и възражението, че е бил подведен от служител относно продължителността на срока, тъй като в наказателното постановление е изрично отбелязано, че подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му, което не е било взето предвид от частния жалбоподател. Подадената от него жалба е след изтичането на законоустановения в чл.59, ал.2 от ЗАНН 7-дневен преклузивен срок, с оглед на което правилно е прекратено производството по делото, при констатирана недопустимост на обжалването. 

Частната жалба е неоснователна, поради което, постановеното определение,следва да бъде оставено в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.236 от АПК,  Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила протоколно определение № 334, четено в съдебно заседание на 14.03.2014г. по НАХ дело № 191/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: