ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 711 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно призована, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.М.Д., редовно призована, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.М.П., редовно призована, не се явява. За трите – адв. К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Поморие, се представлява от адв. А., надлежно упълномощена с представено пълномощно  в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.Ч., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.В.Т., редовно призован, не се явява.

В съдебна зала се явява вещото лице М.Р.Г..

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството по делото е такова след отмяна на първоинстанционния съдебен акт с Решение № 3643/15.03.2013 г. по адм дело 1277/2013 г. на Върховен административен съд.

         С изрично дадени указания за допускане в качеството на жалбоподатели на Д.М.Д. и П.М.П. с дадени изрични указания на съдебния състав на Върховен административен съд за изясняване на спорни по делото обстоятелства относно основанието за постановяване на спорната заповед, а именно на коя от точките на чл. 57 от наредбата основава оспорения административен акт кмета на Община Поморие, съответно с указания за изследване на въпроса за наличие на предпоставките на чл. 58, ал. 1, т. 2 от същата наредба за служебно изменение на кадастралния план. Със същото решение съдебния орган е дал указание за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси изрично посочени в съдебния акт. В тази връзка съдебния орган е назначил съдебно-техническа експертиза, чието изслушване предстои.

 

         АДВ. К.: От името на трите доверителки поддържам жалбата. Да се изслуша съдебно-техническата експертиза. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

         АДВ. А.: Оспорваме жалбата. Считаме, че постановената заповед е законосъобразна и не са налице посочените отменителни основания. Няма да соча други доказателства. Да се изслуша съдебно-техническата експертиза.

 

         Съдът СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         М.Р.Г. - 65 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, специалист по ГФК, предупредена за наказателната  отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на изготвената съдебно-техническа експертиза.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изработила съм съдебно-техническа експертиза, която е представена в срок и я поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: По кадастралния план от 1997 г. има установена имотна граница между имоти пл. № 125 и пл. № 126. Докога е съществувала тази граница?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На комбинираната скица 2 е посочена със зелена линия. От огледа на място установих, че тя е съборена, но кога не мога да кажа.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Каква е разликата в площта на имот пл. № 125 по регулационните граници и по плана от 1997 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По документите за собственост е УПИ І. По сините линии съответства на записването в нотариалния акт  и е 2044 кв. метра. Имот пл. № 125 от кадастралния план е с по-голяма площ от УПИ І.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: С обжалваната заповед ли е предвидено унищожаването на тази граница?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Със заповедта се променя кадастралния план, като имотната граница между имот пл. № 125 и пл. № 126 се нанася върху регулационната линия.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

        

ВЪПРОС НА АДВ.  А.: Притежаваните документи за собственост на Т.Т. и на собствениците на имот УПИ ІІ-13 по кои граници съвпадат по площи по кадастралния план или по регулационните линии?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От нотариалния акт приложен по делото, е цитирано УПИ с площ от 2044 кв. метра.

         Тази площ съответства на УПИ. Документите за собственост са цитирани за УПИ І и УПИ ІІ.

         Страните притежават собственост по регулационните линии съгласно документите – нотариални актове.

         АДВ. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ЗАИНТ. СТРАНА Ч.: Нямам въпроси към вещото лице.

         АДВ. К.: Имам въпроси към заинтересованото лице.

         ЗАИНТ. СТРАНА Ч. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: През 1985 г. свекърва ми и зълва ми продадоха имота на жалбоподателката. Лично зълва ми участва в забиването на колчетата от техническата служба при общината. Имаше стара ограда и те използвали нашата ограда и са присвоили нашето място. Ние променихме границата когато дойдоха да ни сложат колчетата от общината. Това беше през 2012 г.

 

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към заинтересованата страна.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като на същото да бъде изплатено възнаграждение съобразно внесения депозит и съгласно представена справка-декларация, в размер на 300 лева.

 

         АДВ. К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. А.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Ч.: Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът с оглед изявлението на страните и като намери делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. К.: Моля да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед на кмета на Община Поморие. Моля при решаването на делото да изхождате от отменителното решение на Върховен административен съд, тъй като с него са дадени указания както по отношение тълкуването на съответната разпоредба на ЗУТ и на Наредба № 3/2005 г., така и по отношение на събирането на доказателствата. Преписката на Община Поморие е оформена като такава за непълнота и грешка от кадастъра от 1997 г. когато е имотната граница между имота на моите доверителки и на заинтересованите страни. Има пропуски. Така например в него е указано, че акта за непълноти и грешки не е съставен от Община Поморие, а е съставен от геодезист по закона за ЗКИР, който има право само да изготви скицата, но не и да състави акта за непълноти и грешки. Този акт за да бъде оформен, следва да бъде подписан от всички. Той е бил подписан от Т.Т., но същия ден нейния подпис е бил изрично оттеглен. Този акт за непълноти и грешки не е бил подписан от другите две мои доверителки, за които Върховен административен съд приема, че те са имали права за собственост. При това положение производството за съставяне на акт за непълноти и грешки е издаден въз основа на издадената заповед. Касае се за спор за имуществено право, тъй като през 1997 г. между имота на моите доверителки и заинтересованите страни е била установена кадастралната граница, която е включена в част от имота на заинтересованата страна към имот пл. № 125, който е бил собственост на моите доверителки, а заинтересованата страна произволно е съборила старата граница и понастоящем се установява, че такава нова имотна граница не съществува. Органът издал заповедта не би следвало да издава обжалваната заповед, тъй като на първо място няма такъв акт за непълноти и грешки и на второ място, такъв акт за непълноти не е подписан от всички заинтересовани страни, включително и от моите доверителки. Налице е спор за имуществено право. Моля да ни присъдите разноските по делото.

         АДВ. А.: Ще моля да оставите в сила процесната заповед, която считаме, че е законосъобразна. С оглед така изложеното становище, както и  с оглед твърденията в жалбата на жалбоподателите считам, че ако за акта за непълноти и грешки в действащия кадастрален план не са уведомени втората и третата жалбоподателка, вина за това има първата жалбоподателка Т.Т., която не е обявила и не е вписала в съответния регистър собствеността на нейните две деца след смъртта на нейния съпруг. Тя не е уведомила, че е починал съпруга й, и че има наследници. Тя сега иска да бъдат присъдени и разноските по делото. Такава недобросъвестност бе проявена пред първата инстанция, където жалбоподателите не представиха доказателства, че са собственици на този имот. Ако това дело се разглеждаше в първа и втора инстанция, то е по вина на жалбоподателите.

По отношение на другото основание се установява, че регулацията от 1981 г. е прилагана едва ли не между самите съседи на процесните имоти, като съобразно представените доказателства за собственост и съобразно експертизата се установи, че за жалбоподателите по регулационните линии площта съответства на притежавания документ за собственост. Ако те претендират за разликата между площта по регулация и площта по кадастрална карта, те трябва да установят, че са собственици на този терен и след това да твърдят, че постановената заповед е незаконосъобразна.

         Моля, ако Вие прецените присъждане на разноските да се има предвид, че следва да се уважи част, като се съобрази, че те сами са се поставили в това положение.

         РЕПЛИКА НА АДВ. К.: Не сме съгласни вината за настоящото дело да се прехвърля на моите доверители. Върховен административен съд в отменителното си решение е констатирал, че акта за непълноти и грешки е съставен от геодезист – лице, което има право само да направи скицата, а не е съставен от надлежен оторизиран орган и този орган е Община Поморие. Тя е предоставила тези правомощия на геодезиста, а не е изпълнила съгласно указанията на ЗКИР. Това е основния порок и не може да прехвърля вината на моите доверителки.

         ЗАИНТ. СТРАНА Ч.: Когато продават зълва ми и свекърва ми имота, е слагала колчета с техниците. Тя е забивала и е свидетел, че имаше забити колчета.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: