ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 710 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 12,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Т.Г. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. О. и адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника директора на РИОСВ Бургас - редовно уведомен, се явява адв. М.  - представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от ответника с молба вх. № 6523/09.07.2015 г., които са от л. 224 до л. 589 от делото.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. О.: Водим допуснатите свидетели. Моля да бъдат разпитани. Да се приемат представените доказателства.Представям следните писмени доказателства: списък на публикуваните в интернет сайта на РИОСВ Бургас презаверени решения на РИОСВ Бургас, упоменати в т.5 от заповедта, а именно: Решение № БС-35-ПР/2.7.2014 г. за "Горскостопански план на горите, собственост на община Карнобат за периода 2014-2024 г.", с възложител Община Карнобат;
Решение № БС-34-ПР/30.6.2014 г. за "Изграждане на детска площадка,спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване в ПИ 81178.5.91,м. "Аклади", землище гр. Черноморец, община Созопол, с възложител: "Палмира Ру" ЕООД; Решение № 3934/8.7.2014 г. за спиране на производството по процедура за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за УПИ VI. III, II, кв. 2, /ПИ44094.1.13, 44094.1.1134, 44094.1.1116/ с. Лозенец, община Царево", с възложител: "ДТ Ентерпрайс" ООД; Решение № 4424/9.7.2014 г. за спиране на производството по процедура за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.505.161 и 48619.505.162, кв. Белия бряг, гр. Царево, община Царево с цел изграждане на две жилищни сгради", с възложители: В.М., Н.Ц., Д.Ц., Л. Ц..; Решение № БС-43-ПР/3.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на десет сгради за отдих и курорт и басейн в ПИ 81178.5.359, м. Аклади, гр. Черноморец, община Созопол" с възложители: "Кота 180" ЕООД, "Арконт" ВООД и "Атия Инвест" ООД; Решение № БС-42-ПР/2.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална сграда и спортна зала в УПИ 1У-93. кв. 14, с. Драганово, община Бургас" с възложител Община Бургас; Решение № БС-46-ПР/9.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения от киви, изграждане на система за капково напояване в ПИ 116007,116008 и 116009 и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 116009, м. Бургас йолу, с. Съдиево, община Айтос" с възложители: Х.Ш.Х. и Х.Н.Х.;  Решение № БС-18-ЕО/3-07-2014г. за „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 057010, гр. Камено за изграждане на складова база за земеделска продукция, админстративни и обслужващи дейности", с възложител "ТД СЕВАН" ООД;  Решение № БС-45-ПР/9.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Създаване на разсадник за декоративни храсти и фиданки, сондажни проучвания и изграждане на поливна система за капково напояване в ПИ 73571.1.31, м. Корията, с. Тънково, община Несебър" с възложител: "Бургасцвет-90-Т." ЕООД; Решение № БС-37-ПР/4.7.2014 г. за "ПУП-ПЗ за складова база в ПИ 51500.69.49, м. "Инджекьойско блато", землище гр. Несебър, с възложител: М.М.

Представям и становище на МОСВ от директора на Дирекция „Превантивна дейност” във връзка с т. 1 от заповедта и във връзка с твърденията ни жалбата и основанието за отмяна на основание чл. 146, т.5 АПК. В това становище е посочено, че кумулативният ефект се преценява в зависимост от степента на подробност и етапа на процедурата. На този етап не е било необходимо да се преценява кумулативния ефект от инвестиционното предложение.

 

         Адв. М.: представеното писмо е неотносимо като доказателство. Предпоставките са определени от закона и не могат да се отменят с писмо от министерството.

 

         Адв. М.: Кога и при какви условия са преценява кумулативния ефект, за това представяме това писмо.

 

         Адв. М.: Представям решение № 1223/08.05.2015г. по адм.дело № 655/2015 г. на  Административен съд Бургас, в което е  обявена нищожност на оспореното решение, поради липса на компетентност на органа, издал административния акт.

 

         Адв. М.: Това решение не може да бъде ползвано в подкрепа тезата на ответника, тъй като приоритет на мотивите се сочи друга преценка на съда, а именно непълнота на реквизитите, когато подписа е чрез заместване – не е посочено конкретното длъжностно лице и на какво основание е подписало решението. 

 

         Адв. М.: Нямам други доказателствени искания. Водим допуснатия свидетел.

 

         В залата влизат свидетелите.

 

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

         М.Ц.Н. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, вдовица, работи в РИОСВ Бургас.

 

         М.С.С. на **години, българка, българска гражданка, с висше образование, неосъждана, семейна, работи в РИОСВ Бургас.

 

         А.С.И. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, бивш директор на РИОСВ Бургас.

 

         Свидетелите са ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по  чл.290 от НК.

         СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

         В залата остава свидетелката М.С.С..

 

         На въпросите на адв. О.:

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Аз съм технически сътрудник на директора на РИОСВ Бургас – Старши специалист „Техническа служба” в РИОСВ Бургас. Практиката за ползването на отпуск по времето на директора А.И. беше следната: Директорът сам се обажда на министъра, който трябва да му разреши ползването на отпуск. Аз изпращам молбата в отдел „Човешки ресурси” в министерството по факса и след като ми потвърдят, че е получена, в срок до няколко дни, връщат отговор по факса. При устно потвърждение от министъра, директорът излизаше в отпуск. От 30.06.2014 г. до 04.07.2014 г. директорът беше в отпуск. Аз лично пуснах молбата по факса в министерството и те потвърдиха че са я получили и я предават на секретаря. Досега министърът не е отказвал отпуск и директорът си излезе в отпуск. Д.Г. не е подписвала документи, когато директорът е бил на работа. Всички изходящи документи минават през мен и аз поставям номер и печат. Аз поставям изходящ номер и печат на подписаните документи.

 

         Адв. О.: Нямам повече въпроси.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

 

         На въпроса на адв. М.: За този период имаше ли заповед, разписана от министъра за отпуск?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Не е имало заповед за разрешаване на отпуск, но отпускът беше вече ползван.

 

         Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

         Свидетелката напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелят А.С.И..

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. О.:

         ВЪПРОС: Спомняте ли си дали Вие реално сте ползвали отпуск в периода 30.06.2014 г. – 04.07.2014 г. и ако сте ползвал как и кога уведомихте г-жа Г. да Ви замества?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: За периода реално отсъствах от работа. Няколко дни по-рано бях подал бланкова молба по факса до министерството за разрешаване. Предварително по телефона попитахме за разрешение да ползвам отпуска. Отговорът беше, че няма ресорен заместник министър, който да подпише. Звъняхме и през следващите дни, но от личен състав отговориха, че няма кой да разпише молбата, в понеделник ще я дадат, но няма проблем да ползвам отпуската. Излязох в отпуск, но не съм проверил дали по- нататък е върнат отговора.

 

         Адв. О. предявява на свидетеля заявлението за отпуск.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм подписал заявлението. Това е моят подпис. Аз уведомих г-жа Г. да ме замества. Имаше утвърдена заповед от министерството, че когато отсъства директорът, да бъде заместван от директора на Дирекция „Превантивна дейност”.

 

         ВЪПРОС: на 08.07. - 09.07.2014г. били ли сте на работа в административната сграда на РИОСВ Бургас?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  В един от двата дни бях в Община Малко Търново, но за другият ден - нямам спомен.

 

         Адв. О.: Нямам други въпроси.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Докато бяхте директор кой резолираше входящата поща?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: По-голямата част се резолираше от г-жа Г., а когато отсъстваше тя – от г-жа Николова. Обемът работа беше голям и аз не можех да обхвана изходящата и входящата поща и бях упълномощил г-жа Г. да разпределя вътрешната поща. Съответните началник отдели осъществяваха контрол на административните преписки и крайния резултат. Така беше и в конкретния случай.

 

         Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Бяхте ли уведомен за първото отрицателно становище от Басейновата дирекция за инвестиционното предложение на „МАКСИ І” АД за луксозния къмпинг?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: За тази процедура нямам ясни спомени.

 

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: В началото на 2014 г. устно сте разпоредил на г-жа Д.Г. да резолира входящата поща или със заповед?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Нямаше заповед, само въз основа на заповед от министерството тя извършваше това.

 

         СЪДЪТ: по повод процедурата за „Карадере” г-жа Г. е представила проекторешение за прекратяване на процедурата.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  такова не е представено пред мен. Не са слизали такива тетрадки при мен слизаше крайния акт.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелката М.Ц.Н.

         СВИДЕТЕЛКАТА: Аз съм Началник на отдел в РИОСВ Бургас и съм Председател на дисциплинарния съвет.

 

         На въпросите на адв. М. към свидетелката:

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Като Председател на Дисциплинарния съвет съгласно изготвена заповед образувахме дисциплинарно производство. беше ми дадена преписка документи. Дисциплинарното производство завърши с завърши с Решение № 1 от 09.03.2015 г. на Дисциплинарния съвет, което се входира при Завеждащ Техническа служба с писмо. Предадохме Решение № 1 и № 2 на 10.03.2015 г. на директора на РИОСВ Бургас.

         Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС на адв. О. към свидетелката:

 

         ВЪПРОС: В хода на работата на Дисциплинарната комисия какви доказателства събрахте?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА:  Освен писмените и устните доказателства изслушахме и г-жа Г. и по наша инициатива на изслушването съставихме протоколи.

 

         ВЪПРОС: Какви други допълнителни документи събрахте?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА:  В нашето решение са описани документите. Направихме справка в деловодството. Изцяло сме описали нашите действия по цялото дисциплинарно производство и подробно сме описали всичко, което сме направили.

 

         ВЪПРОС на адв. О.: Освен документите сте направили и справка в деловодството?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Да и сме го записали. Направили сме това, което сме описали в решението.

 

         Адв. О.: Нямам други въпроси.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

 

         Съдът намира, че следва да задължи директора на РИОСВ –Бургас да представи пълнота административната преписка, а именно решение вх.№ БС-17-ЕО/2-07-2014г. за ПУП-ПР и ПРЗ за ПИ № 07079.604.237, кв. 22, ПЗ Север, гр.Бургас, с възложител „Кроношпан България” ЕООД и Правилник за документооборота, одобрен със Заповед № 9/22.01.2013 г.  на Директора на РИОСВ Бургас.

         Ето защо  и по доказателствата Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА постъпилите доказателства с молба вх. № 6523/09.07.2015 г., които са от л. 224 до л. 589 от делото, както и всички представени в днешното съдебно заседание доказателства, а именно: Решение № БС-35-ПР/2.7.2014 г. за "Горскостопански план на горите, собственост на община Карнобат за периода 2014-2024 г.", с възложител Община Карнобат;
Решение № БС-34-ПР/30.6.2014 г. за "Изграждане на детска площадка,спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване в ПИ 81178.5.91,м. "Аклади", землище гр. Черноморец, община Созопол, с възложител: "Палмира Ру" ЕООД; Решение № 3934/8.7.2014 г. за спиране на производството по процедура за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за УПИ VI. III, II, кв. 2, /ПИ44094.1.13, 44094.1.1134, 44094.1.1116/ с. Лозенец, община Царево", с възложител: "ДТ Ентерпрайс" ООД; Решение № 4424/9.7.2014 г. за спиране на производството по процедура за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.505.161 и 48619.505.162, кв. Белия бряг, гр. Царево, община Царево с цел изграждане на две жилищни сгради", с възложители: В.М., Н.Ц., Д.Ц., Л.Ц.-М.; Решение № БС-43-ПР/3.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на десет сгради за отдих и курорт и басейн в ПИ 81178.5.359, м. Аклади, гр. Черноморец, община Созопол" с възложители: "Кота 180" ЕООД, "Арконт" ВООД и "Атия Инвест" ООД; Решение № БС-42-ПР/2.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална сграда и спортна зала в УПИ 1У-93. кв. 14, с. Дфаганово, община Бургас" с възложител Община Бургас; Решение № БС-46-ПР/9.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения от киви, изграждане на система за капково напояване в ПИ 116007,116008 и 116009 и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 116009, м. Бургас йолу, с. Съдиево, община Айтос" с възложители: Х.Ш.Х. и Х.Н.Х.;  Решение № БС-18-ЕО/3-07-2014г. за „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 057010, гр. Камено за изграждане на складова база за земеделска продукция, админстративни и обслужващи дейности", с възложител "ТД СЕВАН" ООД;  Решение № БС-45-ПР/9.7.2014 г. за инвестиционно предложение: "Създаване на разсадник за декоративни храсти и фиданки, сондажни проучвания и изграждане на поливна система за капково напояване в ПИ 73571.1.31, м. Корията, с. Тънково, община Несебър" с възложител: "Бургасцвет-90-Т." ЕООД; Решение № БС-37-ПР/4.7.2014 г. за "ПУП-ПЗ за складова база в ПИ 51500.69.49, м. "Инджекьойско блато", землище гр. Несебър, с възложител: М.М.;  становище на Директор Дирекция „Превантивна дейност” МОСВ изх.№ 94-00-249/22.05.2015г. и решение № 1223/08.07.2015 г. по адм.дело № 655/2015г. на  Административен съд Бургас – за сведение.

         ЗАДЪЛЖАВА Директора на РИОСВ Бургас да представи надлежно заверено Решение № БС-17-ЕО/2-07-2014 г. за ПУП-ПР и ПРЗ за ПИ № 07079.604.237, кв. 22, ПЗ Север, гр.Бургас, с възложител „Кроношпан България” ЕООД и Правилник за документооборота, одобрен със Заповед № 9/22.01.2013 г.  на Директора на РИОСВ Бургас, в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2015 година от 12,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: