ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 710 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Т.Г. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. О.  и адв. М. - представят пълномощно.

         За ответника директора на РИОСВ Бургас - редовно уведомен, се явява адв. М.  - представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.Т.Г. ***, против Заповед № РД-36/13.03.2015 г. на директор на РИОСВ Бургас, с която й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено, на основание чл.107, ал. 1, т. 3 и чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния служител, служебното й правоотношение като директор на Дирекция  „Превантивна дейност” , с ранг V старши, считано от датата на връчване на заповедта.

 

Адв. О.: Поддържам оплакванията в жалбата и твърденията сведени нея.

Поддържам доказателствените искания, направени с жалбата, като уточнявам, че искането ми по т. 2 е за представяне заверено копие от електронния регистър на РИОСВ Бургас с информация за входящи документи, постъпили в администрацията на РИОСВ Бургас, да се счита за периода от 06.11.2014 г. до 30.01.2015 г.

Поддържаме доказателственото искане за разпит на двама свидетели, а именно: М.С.С. - технически сътрудник в РИОСВ Бургас и А.И. - бивш директор на РИОСВ Бургас в периода на описаните нарушения в заповедта. Моля М.С.С. да се призове по месторабота. Моля административният орган да посочи адреса на А.И., тъй като същият вече не работи в РИОСВ Бургас. С посочените свидетели ще оборваме посоченото в заповедта, че жалбоподателката е подписвала документи, въпреки, че обективно директорът не е отсъствал. Ние твърдим, че А.И. не е отсъствал. Представили сме молба за отпуск, но не е оформена документацията по ползването на въпросния отпуск. Директорът е бил наясно с писмото на ответната дирекция за прекратяване на процедурата. Нямам други доказателствени искания.

Адв. М.: Поддържаме всички доказателствени искания.

 

Адв. М.: Оспорвам жалбата. Представям становище и писмени доказателства, относими към делото, тъй като касаят самата процедура на дисциплинарния съвет, съответно изслушването на жалбоподателката и представените писмени обяснения от нея, както и доклада по извършената дисциплинарна процедура.

По отношение доказателственото искане  за представяне на справка от електронния деловоден регистър на РИОСВ Бургас, намирам това искане за неотносимо, тъй като съгласно съдебната практика на съдилищата, включително и на Върховен административен съд, сроковете за налагане на дисциплинарни наказания тече от момента, в който на органа е представено решението на дисциплинарния съвет. Моля да оставите искането без уважение.

По другите доказателствени искания - предоставям на съда.

Моля да допуснете от наша страна свидетел, с показанията на когото ще установяваме кога решението на дисциплинарния съвет е било предадено на директора на дирекцията и съответно оттогава тече двумесечния срок.

 

Адв. О.: Липсва необходимост за изслушване на свидетелски показания от страна на ответника, тъй като по преписката има писмени доказателства кога е било образувано дисциплинарното производство, както и кога изтича двумесечният срок.

 

 Адв. М.: Част от доказателствата, представени в днешното съдебно заседание, се намират в преписката по делото и не са нови доказателства, но тъй като има 40 страници писмени доказателства, моля да ни предоставите срок да се запознаем обстойно с тях. Възразявам за допускане на свидетел от страна на ответника, тъй като тези обстоятелства, които ще се установяват с показанията на свидетеля, не се установяват с гласни доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените от процесуалния представител на ответника становище от и.д. Директор на РИОСВ Бургас и приложените към него заверени копия от Заповед № РД-36/13.03.2015 г. на и.д. директор на РИОСВ Бургас; писмо изх.№ 95-00-1984/02.02.2015г. на МОСВ, Дирекция „Политики на околната среда”; писмо изх.№ 713/30.01.2015г. на РИОСВ Бургас; писмо изх.№ 95-00-1984/29.01.2015г. на МОСВ, Дирекция „Политики по околната среда”; писмо изх.№ 3969, без дата на РИОСВ Бургас до „Макси І” АД и копие до Община Бяла; писмо изх.№ 1157, без дата на РИОСВ Бургас до Д.Г. директор на Дирекция „Превантивна дейност”; Обяснение от Д.Г. – директор на Дирекция „Превантивна дейност” от 15.10.2014г.; писмо изх.№ 1462 от 25.02.2015г. на РИОСВ Бургас; Протокол от 25.02.2015г. на дисциплинарния съвет, образуван със заповед № РД-18 от 11.02.2015г. на и.д. на РИОСВ Бургас; Приемо-предавателен протокол от 25.02.2015г. на РИОСВ Бургас във връзка със заповед № РД-23/24.02.2015г. и РД-24/24.02.2015г.; Заповед № ЧР-1677/10.08.2012г. на РИОСВ Бургас; Длъжностна характеристика на директор на Дирекция „ПД” и Заповед № РД-977/22.12.2014г. на МОСВ.

ЗАДЪЛЖАВА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС да представи надлежно заверено копие от електронния деловоден регистър на РИОСВ Бургас с информация за всички постъпили документи за периода 06.11.2014 г. до 30.01.2015 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА до разпит свидетеля М.С.С. -технически сътрудник в РИОСВ Бургас, която следва да бъде призована за следващото съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит свидетеля А.И., който следва да бъде призован за следващото съдебно заседание, като ЗАДЪЛЖАВА ДИРЕКТОРА на РИОСВ Бургас, в 7-дневен срок, считано от днес, да предостави  адрес му в деловодството на Административен съд Бургас в нарочно писмо.

         ДОПУСКА до разпит като свидетел Председателя на дисциплинарния съвет на РИОСВ Бургас, при режим на довеждане от ответника.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок за вземане на становище по представените в днешното съдебно заседание  доказателства.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.07.2015 година от 12,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: