ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 710 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Макс Селект” ЕООД – гр. Бургас - редовно уведомен, се явява адв. И. с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „Приходи местни данъци и такси” при Община Поморие - редовно уведомен, се явява юк. К. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице С.А..

 

         Съдът докладва постъпилото заключение на вещото лице с вх.№  8664/08.10.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. И.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът връчва препис от заключението на процесуален представител   на ответника.

 

Юк. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. И.: Представям Акт № 103, том ХІІ, дело № 2561 от 09.10.2007 г. на нотариус вписан под № 289 по регистъра на нотариалната камара, действащ в района на Районен съд Поморие и скица на Поземлен имот № 17239/30.04.2013г. на поземлен имот с идентифокатор 57491.505.58.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси поставени в нарочна писмена молба, с копие за ответната страна, която представям.

 

Юк. К.: Моля, да допуснете доказателства относно ползването на имота, а именно Договор за наем от 01.11.2012 г. и справка от Агенцията по вписванията за периода 01.01.1992 г. до 07.10.2013 г. за „Макс Селект” ЕООД.

Имотът е незастроен и се облага като незастроен, съгласно действащата  наредба. Постройката според мен е преместваема, но имотът се ползва, въпреки че не е застроен. Ние не го облагаме като застроен имот, затова няма такса за сметосъбиране и сметоизвозване, тоест таксата която е начислена включва само два компонента.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 16.10.2013г./

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства - Акт № 103, том ХІІ, дело № 2561 от 09.10.2007 г. на нотариус вписан под № 289 по регистъра на нотариалната камара действаща в района на Районен съд Поморие и скица на Поземлен имот № 17239/30.04.2013 г.-поземлен имот с идентифокатор 57491.505.58; Договор за наем от 01.11.2012 г. и справка от Агенцията по вписванията за периода 01.01.1992 г. до 07.10.2013 г. за „Макс Селект” ЕООД и молба от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставени въпроси към вещо лице.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като извърши справка в Община Поморие и извърши оглед на място, да отговори на въпросите, поставени в молбата, представена в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

НАЗНАЧА за изготвяне на експертизата вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 450.00 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.01.2014 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: