ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 12.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 710 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Макс Селект” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. И. – представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция ПМДТ при Община Поморие - редовно уведомен, се явява директора Щ. Д. Н. лично и с юк. К.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Макс Селект” ЕООД против АУЗ № АУ002039/05.11.2012г., потвърдено с решение на директора на ПМДТ при община Поморие № АУ002039#1 от 20.02.2013г., в частта относно определената с акта Такса за битови отпадъци.

 

Адв. И.: Поддържаме жалбата. Имам доказателствени искания.

Моля, да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза  с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която Ви представям.

Моля, да бъде допуснат един свидетел да удостовери фактите и обстоятелствата, изложени в жалбата, а именно, че в имота няма извършване на сметосъбиране и сметоизвозване, поради обстоятелството, че няма реализиране на отпадъци в него.

Представям решение № АУ000792#1 от 20.02.2013 г. на Община Поморие, с което отменя АУЗ, с който се отменя за периода 2011 г. ТБО за същия имот и твърдим, че за 2012 г. не са постъпили нови обстоятелства, които да се различават от тези през 2011г.

 

         Юк. К.: Представям Наредба № 11 на ОбС Поморие, Заповед № РД -16-709/20.10.2010г., Акт № 2749 за публична общинска собственост за сметище в сила от 2012г., фактури, протоколи и актове за извършената работа през 2012 г., доказваща реално извършване на услугите и за обезвреждане на битовите отпадъци по депа.

         Считам, че поисканата експертиза е ненужна. В решението изрично е посочено какъв е размера на ТБО и за какво е начислен. Всички представени доказателства в днешното съдебно заседание касаят периода, за който е определена на жалбоподателя ТБО, а именно 2012г.

         Нямам други доказателствени искания.

 

         Адв. И.: В зависимост от заключението на вещото лице,   ще ангажираме и други доказателства.

         Моля, до следващото съдебно заседание да ми дадете възможност да се запозная с представените днес доказателства и да взема становище по тях.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице  по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в Община Поморие да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице  С. А., при депозит в размер на 600.00 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи акт за собственост на имотите, за които са установени задълженията, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА Директора на ПМДТ при Община Поморие да представи Заповед № РД-16-184/05.03.2012 г. на кмета на Община Поморие, схема за разполагане на съдовете за 2012г., решение на ОбС Поморие по чл. 67 от ЗМДТ, ако няма такова, изрично да се посочи, с оглед прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, обяснителна записка за начина, по който е изчислена ТБО за 2012 г., както и опис на приложените в днешното съдебно заседание доказателства, в 7 – дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА сбирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.10.2013 година от 9,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: