Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 353

 

град Бургас, 31.03.2010 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на четвърти март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: Ж.ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХ дело № 70/2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

         Касаторът „Титан АС” ЕООД, представляван от управителя си Д.Б. е оспорил решение № 1485/16.11.2009г. постановено по НАХД № 3106/2009г. на Бургаски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 73/09.07.2008г. издадено от директора на РИОСВ гр.Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл.5, т.2, б.В, чл.9, ал.1 т.5 и чл.10, ал.5 от Наредба №9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на здравеопазването, на осн. чл.106, ал.1, т.2 от ЗУО на „Титан АС” ЕООД е наложено административно наказание „имуществена санкция в размер на 1000 лв. Касаторът твърди, че решението е неправилно, тъй като неправилно е определен с обжалваното наказателно постановление субекта на нарушението, а именно „Титан АС” ЕООД гр.София, като според касатора, отговорност носи Консорциум „Титан Бургас” ДЗЗД, гр.Бургас с БУЛСТАТ 131485645, което изпълнява обществена поръчка по договор с Община Бургас. В касационната жалба е посочено, че касаторът е един от участниците в този консорциум, но не е лицето което осъществява дейността по ЗУО, поради което не може да бъде отговорно за липсата на отчети по чл.9 от Наредба №9 от 2004г. Касаторът, в условията на евентуалност посочва, че от името на описания по-горе Консорциум с вх. № 5156/08.08.2008г. в РИОСВ гр.Бургас са представени отчетите по чл.9 от Наредба № 9, поради което иска от съда да приеме случая за маловажен. В петитумната част на касационната жалба е посочено искане за отмяна на решението на Районния съд и отмяна на наказателното постановление.

            В съдебно заседание касаторът и ответникът по жалбата не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас изразява становище за неоснователност на касационната жалба, като е счита, че решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

         Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

В обжалваното решение първоинстанционния съд е приел, че именно „Титан АС” ЕООД гр.София е надлежния субект, който следва да носи административнонаказателната отговорност, тъй като консорциум „Титан Бургас” е гражданско дружество по смисъла на ЗЗД, което няма самостоятелна правосубектност, отделна от лицата, между които е сключен договор за дружеството. С оглед липсата на правосуебктност на консорциума, районния съд е приел, че същият не може да е субект на административнонаказателна отговорност, поради което не може да е титуляр на регистрационен документ, разрешение или комплексно разрешение за дейности по ЗУО. Такава отговорност могат да носят единствено търговците, които са участници в този договор за гражданско дружество. Съдът е приел, че „Титан АС” ЕООД е учредител и участник в този консорциум и се явява лице по чл.25, ал.1 от ЗУО, поради което и по силата на ал.4 от същия член е било длъжно да изготви и предостави до 31.03.2008г. в РИОСВ гр.Бургас годишен отчет по отпадъците за 2007г., както предвиждат разпоредбите на чл.5, т.2, б.В, чл.9, ал.1, т.5 и чл.10, ал.5 от Наредба № 9/2004г. – приложение №9 към чл.9, ал.1, т.5. Като е бездействало и не е подало годишния отчет в срок, дружеството е осъществило състава на нарушението по чл.25, ал.4 от ЗУО. Районният съд е приел, че деянието е правилно квалифицирано, нарушението е формално, на простото извършване, и е довършено с бездействие до изтичане на законоустановения срок при наличие на задължение за действие – представяне на годишен отчет. Съдът е посочил, че няма отношение към съставомерността на извършеното административно нарушение, обстоятелството, че консорциум „Титан Бургас” след изтичане на определения нормативен срок е представил въпросните отчети в РИОСВ гр.Бургас. С тези мотиви Районния съд е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло съображенията и доводите в обжалваното решение. За да потвърди наказателното постановление съдът е обсъдил всички гласни и писмени доказателства събрани по делото. Въз основа на тях е направил задълбочен извод относно правилното прилагане на материалния закон от страна на административнонаказващия орган и липсата на съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление. При установяване на административното нарушение са спазени регламентираните в ЗАНН процесуални правила, които гарантират законосъобразност на акта на наказващия орган. Събраните по делото доказателства потвърждават констатациите в акта. Безспорно са установени деянието, осъществяващо състава на посоченото в НП административно нарушение и неговия извършител. Неоснователни са релевираните в касационната жалба възражения. Такива възражения са били вече наведени в производството пред районния съд, обсъдени са в решението му, а настоящият съдебен състав ги споделя изцяло. Административнонаказателната отговорност може да се носи само от субект на правото – физическо или юридическо лице. Такава отговорност не може да се носи от неперсонифицирани лица, каквото е консорциум „Титан Бургас”, което по своята правна природа не представлява субект, а облигационен договор за дружество, сключен по реда на чл. 357 от ЗЗД.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1 изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1485/16.11.2009г. постановено по НАХД № 3106/2009г. на Бургаски районен съд.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: