ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 652                        20 март 2018 година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на двадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 709 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е образувано по жалба на „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ***, представлявано от  М.С.Й.против заповед №РД-10-32 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1813, кандидата „Топаз“ЕООД с ЕИК по Булстат***, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, ул.“Александър Стамболийски“ №7, ет.1, представлявано от П.П.П., при предложена цена 25 400.00 лева без ДДС. Иска се нейната отмяна.

Заповедта съдържа разпореждане за допуснато от административния орган предварително изпълнение. В жалбата е направено искане и за отмяна на допуснатото предварително изпълнение.

Съдът намира, че жалбата и искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедта са недопустими за разглеждане по същество по следните съображения.

Със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 година директорът на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 НУРВИДГТДОСПДНГП, е открил процедура за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813 от КЛФ 2018 г., с дата на провеждането й 12.03.2018 година от 10.00 часа в сградата на ТП „ДГС Звездец“.

Със заповед №РД-10-22 от 09.03.2018 година, на основание чл.21 НУРВИДГТДОСПДНГП и заповедта на директора на ТП „ДГС Звездец“ от 23.02.2018 г., е назначена комисия за провеждане на конкурс за възлагане на дърводобив- сеч, разкройване на асортименти и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина с обособени позиции от посочените обекти от горски територии-държавна собственост на територията на „ЮИДП“ДП-ТП „ДГС Звездец“.

На 12.03.2018 година комисията е провела конкурса, за което е съставен протокол. С оглед констатациите от постъпилите документи, комисията е предложила на директора на ТП „ДГС Звездец“ да сключи договор за извършване на дейността „добив на дървесина в горски територии  държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ за обект №1813 с класирания на първо място „Топаз“ЕООД.

         На 13.03.2018 г. директорът на ТП „ДГС Звездец“ е издал заповед №РД-10-32, с която е обявил за класиран на  първо място и изпълнител  на дейността „Добив на дървесина“ от обект 1813, кандидата „Топаз“ЕООД, като в заповедта изрично е посочено, че класиран за тази позиция на второ място кандидат няма.

         Следователно жалбоподателят „Странджа лес 2016“ ЕООД не е адресат на административния акт и за него липсва правен интерес от оспорването на заповед с адресат „Топаз“ЕООД. Страни в настоящия процес са издателят на административния акт-директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“ и адресатът на заповедта- „Топаз“ЕООД. Вярно е, че „Странджа лес 2016“ ЕООД е внесло гаранция и за обект № 1813, посочен в процесната заповед, за който е бил класиран на първо място „Топаз“ЕООД, но за тази позиция той не е представил оферта плик „предлагана цена“, поради което е бил отстранен от участие за нея. При положение, че от страна на „Странджа лес 2016“ЕООД не е представена  ценова оферта за този обект и е бил отстранен от участие за него, за дружеството липсва правен интерес от оспорване на заповедта, с която, за обект № 1813 е обявен за класиран на първо място „Топаз“ЕООД.

          Със заповед №РД-10-35 от 20.03.2018 г., на основание чл.24, ал.1, т.5 НУРВИДГТДОСПДНГП, директорът на ТП „ДГС Звездец“ е прекратил открития със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 г. конкурс.

        Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване. Независимо кога възниква липсата на правен интерес - още при подаване на жалбата, както е в конкретния случай, или в хода на съдебното производство, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо, включително и по отношение на искане за отмяна на допуснато от административния орган предварително изпълнение на административния акт.

         При положение, че със заповедта от 20.03.2018 година директорът на директорът на ТП „ДГС Звездец“  е отменил заповедта, с която е открил процедурата за провеждане на конкурса за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813, то липсва и годен за оспорване административен акт.

По тези съображения и на основание  чл. 159, т.1 и т.4 АПК, Административен  съд - Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ***, представлявано от  М.С.Й.против заповед №РД-10-32 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1813, кандидата „Топаз“ЕООД с ЕИК по Булстат***, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, ул.“Александър Стамболийски“ №7, ет.1, представлявано от П.П.П., при предложена цена 25 400.00 лева без ДДС.

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за отмяна на предварителното изпълнение на заповед №РД-10-32 от 13.03.2018 година на директора на ТП „ДГС Звездец“. 

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 709 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: