Р Е Ш Е Н И Е

 

   874                                                11.05.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 709 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр. Бургас против решение № 292/ 01.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6104 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 02/ НП 772 от 19.11.2015г., издадено от Директора на РЗОК - гр. Бургас, с което за девет отделни нарушения на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), на МБАЛ "Дева Мария" ЕООД с ЕИК 200800019 на основание чл.105з, ал.2, вр. с чл.105в, ал.3 и ал.4 от ЗЗО са наложени девет отделни административни наказания - имуществени санкции, на обща стойност 2000 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител – старши юрисконсулт Е.И..

Ответникът по касацията МБАЛ "Дева Мария" ЕООД, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител. Представя по делото писмени бележки, в които излага съображения за неоснователност на касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна и решението на районния съд следва да бъде отменено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С наказателното постановление МБАЛ "Дева Мария" ЕООД е санкционирана след като при проверка, извършена от 22.04.2015г. до 23.04.2015г., са констатирани девет  отделни нарушения на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване, във връзка с чл.185, ал.3, т.3, чл.191, т.8, чл.211, чл.218, т.2 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015г. Въз основа на констативен протокол № 571/24.04.2015 г., е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 571-А/15.06.2015г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление, с което за девет отделни нарушения на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване, на дружеството на основание чл. 105з, ал.2, вр. с чл.105в, ал.3 и ал.4 от ЗЗО са наложени 9 отделни административни наказания-имуществени санкции, в общ размер 2000 лв.

         За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че преди влизане в сила на наказателното постановление, с § 34 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗО (обнародван в ДВ, бр.48 от 27.06.2015г.), санкционната разпоредба на чл.105в от ЗЗО е била изцяло отменена, включително приложената в настоящия случай ал.3 и ал.4, без да са заместени с аналогична санкционна разпоредба, предвиждащи административни наказания за изпълнители на болнична медицинска помощ, които нарушават условията и реда за оказване на медицинска помощ, предвидени в ЗЗО и НРД - в случая е възникнала хипотезата, предвидена в чл.3, ал. 2 от ЗАНН.

            Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление, като приема че материалният закон е приложен правилно. Съгласно чл.105в, ал.3 (отм.)  и ал.4 (отм) от ЗЗО, изпълнител на болнична медицинска помощ, който наруши или повторно наруши установените изисквания за работа с медицинска или финансова документация, с изключение на случаите на явна фактическа грешка, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв. С промяната на ЗЗО обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г.  посочените разпоредби са отменени, а в чл.106 от ЗЗО е променена ал.3, според която за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал.1 и 2, чл.103, чл.104, 105д и 105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв., и е приета нова ал.4 която предвижда, че когато нарушението по ал.3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

         С посочената промяна, в сила след съставяне на наказателното постановление, наказуемостта за извършените деяние отпада, поради което правилно съдът е преценил, че са налице предпоставки и за приложение на закон, който е по-благоприятен за дееца, съобразно хипотезата на  чл.3, ал.2 от ЗАНН.

         Неоснователно е възражението в касационната жалба, че  нормативните разпоредби на чл.105в ЗЗО остават приложими по силата на § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ бр.48/27.06.2015г.). В посочения текст се казва, че до приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1, проверките, налагането на санкции и  тяхното обжалване се извършва по досегашния ред, а проверките, започнали преди приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1 се приключват по досегашния ред. Тези разпоредби уреждат единствено процесуалните правила за извършване на проверки и налагане и обжалване на санкции. Те нямат материалноправен характер и не могат да продължат действието на отменени материалноправни норми, каквато е тази на отменения чл.105в ЗЗО.

         Настоящият състав не споделя и становището на касатора, че въпреки отмяната на чл.105в от ЗЗО, към момента на разглеждане на правния спор има действаща материалноправна норма, която изцяло повтаря съдържанието на отменената норма на чл.105в от ЗЗО, а именно чл.106, ал.3 и 4 от ЗЗО. Последната представлява обща административнонаказателна разпоредба и предвижда, че за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му, извън случаите по ал.1 и 2, чл.103, чл.104, 105д и 105е и глава трета, извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Не може да се приеме, че тя би могла да се приложи след отмяната на чл.105в от ЗЗО.

Освен това към  момента на извършване на деянието в чл.106 ЗЗО не е предвидено наказание за юридическо лице, поради което МБАЛ "Дева Мария" ЕООД на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН не може да бъде санкционирана на основание тази разпоредба.

         Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/01.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6104 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.