Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1150             Година 12.06.2018           Град  Бургас

 

В         ИМЕТО        НА      НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 708 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Община Казанлък, представлявана от кмета Г.С. против решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с което е отказана верификация и плащане на разходи в размер на 77 163,52 лева, отчетени в искане за плащане, представляващи остойностено евентуалното финансово влияние на регистриран сигнал № 229, относно обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи за 3 обекта от зоната за въздействие „А“ с преобладаващо социален характер в три обособени позиции“ в размер на 5% от съотносимите разходи по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, както и 10% от съотносимите разходи по Обособена позиция 3, включени в искането за плащане. Счита, че решението е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила. Излагат се аргументи, че неправилно решаващият орган е приел, че в проведената процедура по ЗОП са формулирани ограничителни условия за участие и незаконосъобразна методика. Иска се отмяна на обжалвания административен акт и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът – Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и прави искане да бъде отхвърлена. Ангажира доказателства и представя писмена защита. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира за установено следното:

Между МРРБ, като Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) и Община Казанлък е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ № от ИСУН BG16RFOP001 - 1.024 - 0002 - C01 с рег.№ РД-02-37-137/04.10.2017г. (л.119-149 от делото). Предмет на договора е предоставяне от страна на ръководителя на УО, на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер на 9 504 532,06лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение  на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  за изпълнение на проектно предложение №  BG16RFOP001-1.024-0002 „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, със срок на реализация на проекта 26 месеца.

 Община Казанлък е провела процедура по реда на чл.20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи за три обекта в образователната инфраструктура (детски градини) от зона за въздействие „А“ с преобладаващо социален характер по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на СМР на Обединено детско заведение (ОДЗ) № 11 „Слънце““; Обособена позиция № 2 „Изпълнение на СМР на Целодневна детска градина (ЦДГ) № 1 „Здравец““ и Обособена позиция № 3 „Изпълнение на СМР на Обединено детско заведение № 15 „Звънче“ – филиал ж.к. „Изток““.

В резултат на проведената процедура между възложителя на поръчката – Община Казанлък и изпълнителите по трите обособени позиции са сключени договори, както следва: 1.договор № Д-07-34/22.06.2017г. (BG16RFOP001-1.024- 0002-C01-S-02) по обособена позиция № 1 с изпълнител „СК Билдинг“ АД, на стойност 1 119 695,82 лева без ДДС (л.150-186 от делото);  2. договор № Д-07-35/22.06.2017г. (BG16RFOP001-1.024-0002-C01-S-03) по обособена позиция № 2 с изпълнител „Хрими 2008“ ЕООД, на стойност 1 318 449,32 лева без ДДС (л.227-244 от делото) и 3.договор № Д – 07-29/09.06.2017г. (BG16RFOP001-1.024-0002-C01-S-01) по обособена позиция № 3 с изпълнител „Каро Трейдинг“ ООД, на стойност 1 755 498,18 лева без ДДС (л.188-225 от делото).

На 13.12.2017 г. чрез ИСУН 2020 при УО е постъпило междинно искане за плащане № 2, по АДПБФП № BG16RFOP001-1.024-0002-C01, придружено от междинен технически и финансов отчет (л.67 от делото). Същото е постъпило и на хартиен носител с писмо № 155-49-1525/13.12.2017г. на ръководителя на проекта (л.68 от делото).

С писмо изх.№ 99-00-6-1298(3)/09.01.2018г. (л.99 от делото) Община Казанлък е уведомена за констатирани пропуски и неточности в подаденото искане за междинно плащане и необходимостта да представи допълнителни и/или коригирани документи, във връзка с което в УО е постъпило коригирано искане за междинно плащане, с извършени корекции (л.20 от делото).

С писмо № 99-00-6-1298(4)/22.01.2018г. (л.69 от делото) искането е изпратено на началник отдел „Мониторинг“, ГД „СППРР“ при МРРБ.

С писмо вх.№ 99-00-6-85/22.01.2018г. (л.259 от делото) е уведомен началника на отдел „КОПН“, ГД „СППРР“ към МРРБ, че във връзка с извършен предварителен контрол преди верификация на обществената поръчка по сключения договор с Община Казанлък, са констатирани нарушения, които биха могли да имат финансово влияние и водят до съмнение за извършена нередност, респективно до вероятност за налагане на финансова корекция. Приложен е и контролен лист с резултатите от извършената проверка (л.260-337 от делото).

С писмо изх.№ 99-00-6-196/13.02.2018г.(л.106-119 от делото) на УО на ОПРР е уведомена Община Казанлък относно становището на УО по отношение на администриран сигнал за нередност № 229 в Регистъра на сигнали и нередности в ГД ГРР в МРРБ. В писмото е посочено, че при възлагане на обществената поръчка възложителят е допуснал подробно посочени нарушения, които са довели до необосновано ограничаване на участието на потенциални лица в процедурата, с оглед на което е преценено, че е налице нарушение на чл.70, ал.7, т.2, т.3, вр. чл.2, ал.2 от ЗОП. УО е посочил също, че двама от участниците са отстранени неправомерно, в нарушение на част от основните принципи на ЗОП - равнопоставеност на всички участници и недопускане на дискриминация. Като нарушени са посочени разпоредбите на чл.107 вр. чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП.

Срещу уведомлението са направени възражения от Община Казанлък с писмо вх. № 155-49-24#1/26.02.2018г. (л.34-52 от делото), като са изложени подробни доводи, че не са налице твърдяните в сигнала за нередност нарушения при прилагане на ЗОП, като счита същите за несъстоятелни и неоснователни. Заявено е, че при провеждане на обществената поръчка са спазени всички принципи, заложени в Регламент № 966/2012г. на Европейския парламент и Съвета и Закона за обществените поръчки.

С решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. (л.9-10 от делото) на заместник-министъра на регионалното развитие и ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на основание чл.62, ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), във връзка с чл.56, ал.1, чл.57, ал.1, т.4 от ЗУСЕСИФ, е отказана верификация и плащане на разходи в размер на 77 163,52лв., отчетени в междинно искане за плащане № 2, по АДПБФП № BG16RFOP001-1.024-0002-C01, представляващи остойностено евентуалното финансово влияние на регистриран сигнал № 229, относно обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи за 3 обекта от зоната за въздействие „А“ с преобладаващо социален характер в три обособени позиции“ в размер на 5% от съотносимите разходи по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, както и 10% от съотносимите разходи по Обособена позиция 3, включени в искането за плащане. В мотивите на решението е посочено, че при първоначален анализ на посочените в сигнал № 229 нарушения, УО на ОПРР е отчел естеството и сериозността на нарушенията и е определил евентуален размер на финансова корекция посочените размери по обособените позиции, като в тази връзка са отказани за верификация и плащане разходи, чийто размер представлява остойностено евентуалното финансово влияние на съмнението за нередност, в общ размер на 77 163,52 лева, разпределени по общо пет бюджетни пера и по посочени конкретни фактури.

С писмо изх.№ 99-00-6-1298(5)/16.02.2018г. (л.58 от делото), ръководителят на УО е уведомил Община Казанлък, че в изпълнение на договора за ПБФП, отчетените с междинния финансов отчет разходи възлизат на 1 104 395,63 лева, като УО на ОПРР верифицира обща сума на допустимите разходи по междинното искане за плащане в размер на 1 027 232,11 лева. Посочено е, че не се верифицират разходи в размер на 77 163,52 лева, по мотиви подробно изложени в решение № РД-02-36-146/16.02.2018г..

Решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. е обжалвано с жалба вх.№ 99-00-6-1298(6)/06.03.2018г. (л.5-8 от делото).

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.60, ал.1 от ЗУСЕСИФ, УО извършват авансови, междинни и окончателни плащания въз основа на искане на бенефициента.

Съгласно чл.62, ал.1, изр.първо от ЗУСЕСИФ, междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта, а съгласно ал.3 - УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане и на проверки на място, когато това е приложимо.

Съгласно чл.9 ал.5, изр.второ и трето от ЗУСЕСИФ, ръководител на УО е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира УО, или определено от него лице, като правомощия на ръководител на УО по този закон може да се упражняват и от овластено от него лице.

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 10 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министъра организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Със заповед № РД-02-36-902/25.08.2017г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.56-57 от делото) е определена Деница Николова – заместник-министър на МРРБ за Ръководител на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., с конкретно изброени правомощия.

Видно от така представените доказателства заместник-министъра на МРРБ – Деница Николова,  се явява ръководител на УО, определен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, поради което издаденото от нея решение, с което е отказано верификация и плащане на посочените разходи се явява издадено от компетентен орган, съобразно делегираните му правомощия.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, който да са довели до незаконосъобразност на издаденото решение. То е образувано въз основа на подадено искане за плащане № 2 от 13.12.2017г., придружено с междинен технически и финансов отчет. Община Казанлък е уведомена за констатирани пропуски и неточности в подаденото искане и необходимостта да представи допълнителни и/или коригирани документи, във връзка с което е коригирано искането за междинно плащане. При извършения предварителен контрол преди верификацията на обществената поръчка са констатирани нарушения, които биха могли да имат финансово влияние и водят до съмнение за извършена нередност, респ. до вероятност за налагане на финансова корекция, като за резултатите от проверката е изготвен Контролен лист. Община Казанлък е уведомена за  становището на УО по отношение на администриран сигнал за нередност № 229 в Регистъра на сигнали и нередности в ГД ГРР в МРРБ, с писмо изх.№ 99-00-6-196/13.02.2018г., като с него е предоставена и възможност в двуседмичен срок да се представят бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова корекция и да се ангажират писмени доказателства. От Община Казанлък са постъпили писмени възражения с вх. № 155-49-24#1/26.02.2018г. по регистриран в УО сигнал за нередност № 229. Действително в случая обжалваното решение е издадено преди да изтече така определения двуседмичен срок, но това не е съществено процесуално нарушение, тъй като уведомяването на Община Казанлък с писмо изх.№ 99-00-6-196/13.02.2018г. и така предоставения срок касае производството по чл.73 от ЗУСЕСИФ - по администриране на нередности и извършване на финансови корекции, което към момента на подаване на възражението не е приключило. Също така в нормите на ЗУСЕСИФ, касаещи производството по верифициране на разходи, не е предвидено задължение за УО да определя срок за възражения и представяне на допълнителни доказателства, като единствено в нормата на чл.63 от ЗУСЕСИФ е предвидена възможност на УО, по негова преценка да изисква допълнително представяне на документи и разяснения във връзка с искането, като това е негово право, а не задължение.

Въпреки изложеното дори и да се приеми, че в случая е допуснато процесуално нарушение, тъй като обжалваното решение е издадено преди да изтече определения двуседмичен срок, това нарушение не е съществено, тъй като правото на защита на Община Казанлък не е нарушено. Тя има право да обжалва по съдебен ред това решение и в хода на съдебното производство да направи всички възражения и да ангажира доказателствата с които разполага и не са били събрани в хода на административното производство.

Обжалваното решение е издадено в предвидената от законодателя писмена форма, при наличието на предвидените от законодателя материалноправни предпоставки, като то е мотивирано с оглед изложените в него фактически  и правни основания.

В нормата на чл.64, ал.1 от ЗУСУСИФ са предвидени две основания искания разход да не бъде верифициран, а именно – бенефициента да не представи в срок изисканите от него допълнително документи или разяснения по чл.63 от ЗУСЕСИФ или да е започнала процедура по администриране на нередност, като разхода може да бъде включен в следващо искане за плащане. Наличието на която и да е от така посочените предпоставки е основание да се постанови отказ за верификация и плащане на заявените разходи, като административния орган няма право на избор или на свободна преценка дали да откаже или не, а е длъжен да издаде административен акт с указаното от закона съдържание, тоест той действа при условията на обвързана компетентност.

В обжалваното решение е прието, че направеното от Община Казанлък искане за междинно плащане по АДПБФП № BG16RFOP001-1.024-0002-C01 касае възстановяване на разходи по договори с изпълнители, по които е стартирала процедура по чл.73 от ЗУСУСИФ, със сигнал за нередност 229, тоест поради наличието на втората хипотеза предвидена в нормата на чл.64, ал.1 от ЗУСЕСИФ. За да е налице тази хипотеза е необходимо да бъде установено, че е започнала процедура по администриране на нередност, като е без значение на какъв етап се намира тя, съответно дали действително са налице извършените нарушения посочени от УО. Ето защо, направените от жалбоподателя възражения, че неправилно е прието, че е налице нередност, са ирелевантни за настоящото производство и не следва да се обсъждат.

Съгласно чл.69, ал.2 от ЗУСЕСИФ, процедурата по администриране на нередност започва по инициатива на УО на съответната програма или по сигнал. В случая производството е започнало по сигнал за нередност, обективиран в контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след проведена процедура на публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП (л.260-337 от делото). До Община Казанлък е изпратено писмо изх.№ 99-00-6-196/13.02.2018г. (л.106-118 от делото), относно регистриран в УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сигнал за нередност 229, в което са посочени административна информация, информацията по сигнала, анализ на нарушението от правна страна и процедура, като в последния раздел изрично е посочено, че с писмото се информира, че по сигнал с рег.№ 229 от Регистъра на сигналите за нередности УО стартира процедура по чл.73 от ЗУСУЕСИФ, за посочените нарушения. Съгласно твърденията на ответника, в представената по делото писмена защита, тази процедура към момента е приключила с решение за налагане на финансова корекция № РД-02-36-436/08.05.2018г., като при извършена от съда служебна справка се установи, че това решение се обжалва от Община Казанлък, като по жалбата е образувано адм.д.№ 1385/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Видно от изложеното, след като в случая, към момента на издаване на обжалваното решение е била налице процедура по администриране на нередност допусната от бенефициента Община Казанлък по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, при изпълнение на АДПБФП № BG16RFOP001-1.024-0002-C01, във връзка с който е подадено искането за верифициране и изплащане на разходите, то правилно административния орган е приел, че са налице основанията по чл.64, ал.2 от ЗУСЕСИФ и е постановил съответния отказ.

С оглед на изложеното жалбата на Община Казанлък против решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, е неоснователна и на основание чл.172, ал.2, предл.пето от АПК, следва да бъде отхвърлена.

От процесуалния представител на ответника е направено своевременно искане за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски, като съобразно представените доказателства същите са в размер на 3413,89 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение, която сума следва да се присъди в полза на МРРБ, на основание чл.143, ал.4 от АПК.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Казанлък, представлявана от кмета Г.Г.С. против решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството,   ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  

ОСЪЖДА Община Казанлък с ЕИК 000817778, с адрес гр.Казанлък, бул.„Розова долина“ № 6, представлявана от кмета Г.Г.С. да заплати в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 3413,89 лева (три хиляди четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и девет стотинки).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: