ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                                две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 708 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:43 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Казанлък, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие и строеж при МРРБ гр.София, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Община Казанлък против решение № РД-02-36-146/16.02.2018г. на заместник-министъра на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г. , с което се отказва да се верифицират и платят разходи в размер на 77 163,52 лева, отчетени по постъпило искане за междинно заплащане №2 по договор за предоставяне на БФП с №BG16RFOP001-1.024-0002-C01.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства с жалбата и административната преписка. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да имате предвид, че по цитираният в обжалваното решение регистриран сигнал за нередност 229, доколкото аз знам производството не е приключило. Представям списък за разноски.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата, както тези представени с жалбата, така и тези представени от административния орган с преписката. Според мен от тези доказателства е видно, че тече процедура по сигнала за нередност, като не виждам в административната преписка самия сигнал, но това са огромни документи по 100-200 листа и считам, че е безсмислено да се представя още повече, че не се спори от страните, че е открита процедура по сигнала за нередност №229. Производството по този сигнал не е приключило, все още няма решение, текат сроковете по чл.73 от ЗУСЕСИФ. По т.2.14 от административната преписка, на л.106 от делото, е писмото на МРРБ до кмета на Община Казанлък, с което го уведомява, че има подаден сигнал за нередност, както и че може да представи бележки и възражения по констатациите по този сигнал. Представям списък за разноски и копие от фактура. Няма да сочим доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата и с административната преписка.

 

Съдът счита, че по делото следва да бъде представен сигнал за нередност 229, цитиран в обжалваното решение.

 

АДВОКАТ К.: Моля да ми предоставите възможност да представя копие от регистриран сигнал за нередност 229 до следващото съдебно заседание. Ще представя и в следващото съдебно заседание доказателство за реално плащане на адвокатското възнаграждение. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не се противопоставям да бъде представено соченото доказателство. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът, предоставя възможност на адвокат К. до следващото съдебно заседание да представи копие от регистриран сигнал за нередност 229, като ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.05.2018г. от 12,00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: