Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 777              27 април  2017  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

Секретар Б.Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 708 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Д.Р.Д. *** против решение № 186/2.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 6666/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 4299/4.11.2016, издадено от началник отдел „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура”- София, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а” от Закон за пътищата/ЗП/, вр. чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС/обн.ДВ,бр.65 от 24.07.2001 г./ на основание чл. 53, ал. 1 ЗП, вр. чл. 26, ал. 2, вр. чл. 53, ал. 2 ЗП на касатора е наложена административно наказание „глоба“ в размер на 2000.00 лева.

Касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява. В сезиращата съда жалба излага доводи, че оспореното решение е неправилно. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - началник отдел „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура”- гр. София, оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с решение № 186/2.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 6666/2016г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 4299/4.11.2016, издадено от началник отдел „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура“- София, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а” от Закон за пътищата, вр. чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, на основание чл. 53, ал. 1 ЗП, вр. чл. 26, ал. 2, вр. чл. 53, ал. 2 ЗП на касатора е наложена административна санкция- глоба в размер на 2 000.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място Д.Р.Д. управлявал съчленено ППС с пет оси- МПС с две оси /(1-ва и 2-ра/, марка „Волво“, модел „ФХ42Т“ с рег.№*** и полуремарке с три оси /З-та, 4-а и 5-та/, рег.№*** „извънгабаритно“ по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 3.07.2001г., респективно „тежко“ по чл.3 на Наредбата, за което не представил на длъжностното лице на АПИ валидно разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за движение на извънгабаритно ППС по смисъла на § 1, т. 1 ДР на същата наредба. Съдът е обосновал извод, че установеното деяние е правилно квалифицирано като нарушение на  чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за пътищата, за което Д.Д. е бил правилно санкциониран на основание чл. 53, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2 ЗП с глоба от 2000.00 до 7000.00 лева, тъй като това е било второ по ред нарушение за него.

Д.Р.Д. е санкциониран за това, че на 11.10.2016 г., в 16.30 ч., на АМ Тракия, км. 335, в посока гр. Ямбол- гр. Бургас управлявал съчленено ППС с пет оси- МПС с две оси /1-ва и 2-ра/, марка „Волво“, модел „ФХ42Т“ с рег.№*** и полуремарке с три оси /З-та, 4-а и 5-та/, рег.№***, „извънгабаритно“ по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 3.07.2001г., респективно „тежко“ по чл.3 на Наредбата, за което не представил на длъжностното лице на АПИ валидно разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за движение на извънгабаритно ППС по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на същата наредба. Изводите, че управляваното от Д. ППС е извънгабаритно по смисъла на закона е формиран в резултат на измерване, извършено от служителя на АПИ, при което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, както следва: при измерено разстояние между осите 1,32 м., сумата от натоварването на ос на тройната ос на полуремаркето е 25.845 т., при допустимо максимално натоварване на тройната ос 24 т., съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Наредбата, а сумата от натоварването по оси на ППС е била 43. 950 т. Измерването е извършено с техническо средство ролетка Р05 и електронна  везна DFW-KR №118829, за което е съставена кантарна бележка №2131/11.10.2016г. За установеното нарушение на същия е съставен АУАН № 5157/11.10.2016 г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление. В НП е посочено, че нарушението е за втори път, за което е издадено  НП № 3796/18.08.2015г., влязло в сила на 19.02.2016г.

Решението е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

            Неоснователно е възражението на касатора за немотивираност на оспореното решение, тъй като в същото са описани подробно всички установени от съда релевантни за спора факти и са формирани изводи относно спазването на процесуалните правила в административнонаказателното производство и съответствието на НП с материалния закон. Извършването на нарушението, описано в АУАН и в НП, както и самоличността на нарушителя се установяват по несъмнен начин от събраните писмени и гласни доказателства.
         Неоснователно е твърдението на касатора, че извършеното от него нарушение, представлява маловажен случай. Претоварването на ППС е значително и представлява потенциална опасност за останалите участници в движението. В тази връзка районния съд е изложил подробни мотиви, които се споделят и от настоящия съдебен състав. Затова следва да се приеме, че не е  налице хипотезата на чл.28 ЗАНН.
       Наложеното наказание е справедливо, съобразено е с тежестта на извършеното нарушение и е в законоустановения минимум, в изпълнение на чл.12 ЗАНН.
       С оглед изложеното решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. 
       Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

       Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 186/2.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 6666/2016г. по описа на Районен съд - Бургас.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.