РЕШЕНИЕ № 774

 

21.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР Д.

    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело номер  708  по описа за 2016  година.

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на Т.Д.Г., ЕГН ********** ***, против решение № 229 от 22.02.2010г., постановено по адм.д.№ 5946/2015г. на Бургаския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-9124 от 16.09.2015 г. на заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед №1133/09.05.2012 г. от кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.3 т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ) и на основание чл.35 ал.2 и чл.34 ал.1 предложение първо от  НООРТОБ му е наложена глоба в размер от 1000 (хиляда)  лева.

В касационната жалба се излагат доводи за нищожност на разпоредбата на чл.3, т.6 от Наредбата. Твърди се, че както административният орган, така и   съдът неправилно са определили мястото, на извършеното от жалбоподателя като  “обществено” и неправилно са квалифицирали деянието като нарушени по чл.3, т.6 от НООР на Общински съвет Бургас. Моли съда да отмени оспореният съдебен акт и да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като алтернативно моли съда да намали наложената глоба.                 

Ответникът, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и  законосъобразно.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

          Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Бургаския районен съд само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

          Производството пред Бургаския районен съд е образувано по жалба на  Т.Д.Г. против наказателно постановление № НП-9124 от 16.09.2015 г. на заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със Заповед № 1133/09.05.2012 г. от кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.3 т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ) и на основание чл.35 ал.2 и чл.34 ал.1 предложение първо от  НООРТОБ  на  жалбоподателя е наложена глоба в размер от 1000 (хиляда)  лева.

До налагане на имуществената санкция се е стигнало, след като на 22.08.2015 г., около 11,00 часа на наказателния паркинг, находящ в гр.Бургас, на ул. „Оборище” срещу ДКЦ 2 Г. започнал да вика на М.Д., -служител в отдел “”УКОРС” община Бургас, да я обижда и я е нарекъл с обидни думи и неприлични думи, с които я е обидил и засегнал честта и достойнството, нарекъл е с нецензурни думи кмета на община Бургас и другите служители на Общината намиращи се на паркинга. За констатираното нарушение на жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение, в който е отразено, че с действията си на 22.08.20156 г., в 11,15 часа, на наказателния паркинг на Община Бургас – обществено място Г. е нарушил моралните норми на поведение като изрекъл неприличните думи отправени към длъжностното лице в Община Бургас М. Д.. Нарушението е квалифицирано като такова по чл.3 т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ). 

          За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че актът и НП са издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им и в предвидените за това срокове. 

          Приел е, че показанията на разпитаните пред съда свидетели потвърждават описаната в акта и в НП фактическа обстановка, че касаторът е извършил от обективна и от субективна страна административно нарушение по чл.3 т.6 от НООРТОБ за това, че на 22.08.2015 г., около 11,15 часа, в гр.Бургас на наказателен паркинг, находящ се на ул. „Оборище” срещу ДКЦ 2 е употребил към длъжностното лице - служител в Дирекция УКОРС в Община Бургас обидни и неприлични думи, с което е засегнал честта и достойнството й и с тези си действия е нарушили моралните норми на поведение на обществено място, като от субективна страна деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъла по смисъла на чл.11 ал.2 предложение първо от НК. Деецът е съзнавал общественоопасния характер на изреченото, допускал е настъпването на общественоопасните  последици и е искал тяхното настъпване. 

Така постановеното решение е правилно.

          Възражениeто на касатора за нищожност на приложената разпоредба на чл.3 т.6 от НООРТОБ са направени и  пред районния съд, който ги е обсъдил в обжалваното решение. Настоящият състав споделя изводите на въззивната инстанция, че напълно закономерно е и в УБДХ, и в НООРТОБ, и в НК, да съществува едно и съща легална дефиниция за това кои са действията, които нарушават обществени отношения, основани на нравствеността и определящи поведението на хората в процеса на обществения живот. Съдът подробно и  коректно е съпоставил разпоредбите на различните нормативни актове и е стигнал до правилния извод, че АУАН и  НП не са нищожни.

          Съгласно разпоредбата на чл.3, т.6 от НООРТОБ се забранява извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места. Използваните обидни и неприлични думи от касатора на обществения паркинг в присъствието на няколко служители на община Бургас представляват действия нарушаващи моралните норми, съгласно легалното определение дадено в ДР на НООРБ, т.3, според което “действия нарушаващи други подобни действия моралните норми” са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава обществения ред и  спокойствие”. 

Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че паркингът, на който са се намирали и други служители на община Бургас представлява обществено място, като употребените ругатни и неприлични и  oбидни изрази са изречени в присъствието на повече от три лица на публично място,което е признак за публичност, съгласно дефиницията.

Настоящият състав споделя и изводите на районния съд относно размера на наложеното наказание. Размерът на глобата е явява съответен на обществената опасност на деянието и с него могат да се постигнат целите на закона визирани в чл.12 от ЗАНН- да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да му се въздейства предупредително и възпитателно и към него, и към останалите граждани. Вербалното нападение на касатора и използваните от него думи и израз го правят особено дръзко и цинично.

Като е достигнал до същите правни изводи, районният съд е постановил оспореното решение при правилно приложение на закона, поради което същото следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

          Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

 

РЕШИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/22.02.2016г., постановено по НАХД № 5946/2015г. по описа на Бургаския районен съд.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                            

                                                                             2.