ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 708 по описа за 2015 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ЕТ „ПЕЕВ - ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕЕВ”, редовно призован,  не се явява. За него адв. Е., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Делото е образувано по повод жалба от Димитър Христов Пеев против Ревизионен акт № Р-02-1400555/05.01.2015 г., издаден от началника сектор „Контрол” при ТД на НАП възложил ревизията и старши инспектор по приходите - ръководител на ревизията, частично потвърден с Решение № 93/30.03.2015 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. С нея са направени доказателствени искания за допускане на две съдебни експертизи - едната графическа, а другата съдебно-счетоводна. Поддържам тези искания. Във връзка с искането за допускане на съдебно-графическата експертиза, моля вещото лице да даде заключение дали подписите положени на процесните фактури и/или стокови разписки са изпълнени от жалбоподателя.

Моля да задължите ответника да представи справка за наетите лица по трудови правоотношения и евентуално предоставени на органа на приходите копия от пълномощни, изхождащи от ЕТ, с които са упълномощени някакви лица да получават стоки или да подписват фактури и стокови разписки, тъй като в предприятието на ЕТ не са работили други лица освен самия търговец и неговата съпруга, както и да се изключи възможността някой друг да е положил подписи на процесните фактури. Ние искаме да докажем, че няма други лица, които да са назначени по трудови правоотношения и да изпълняват трудови функции и че няма други лица, които да са упълномощени да получават стоките.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства с административната преписка. Във връзка с доказателствените искания на жалбоподателя, не се противопоставям да бъдат допуснати исканите съдебно-счетоводна и съдебно-графическа експертизи с едно уточнение. Във връзка с графическата експертиза и искането както е формулирано в жалбата, възразявам срещу това да бъде задължен административният орган да представи оригиналите на документите. Няма как да представим оригинали на фактури, които не би следвало да се намират в оригинал при нас. Те са представени на приходната администрация в хода на ревизионното производство и в производството по обжалване на административния акт във формата на заверени копия и компютърни копия на фактури, поради което следва да бъдат изискани в оригинал  от самите доставчици.

По отношение на искането за представяне на справка за регистрираните и обявени пълномощни, поемам задължение да ги представим.

По отношение на пълномощните бихме ги представили ако има такива регистрирани. Но считам, че това са именно такива удостоверения за правото на лица да представляват ЕТ.

         Предоставям на съда относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

         АДВ. Е.: Някои от фактурите, които са представени по делото като приложение в РД, представляват компютърна разпечатка без да съдържат подпис.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с ревизионната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-графическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите проучвания и изследвания, да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя в жалбата (лист 11 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно- графическа експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Х.Д., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите формулирани в сезиращата съдът жалба (лист 11 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за допуснатата експертиза след представяне на доказателство за внесения депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на информация относно лицата работили по трудово правоотношение с ЕТ в ревизирания период, а също така и при евентуални данни за налични упълномощени лица, които да представляват ЕТ с цел подписване на фактури и стокови разписки.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.11.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: