Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      994                                       06.06.2014 година                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осми май                                        две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 708 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила касационна жалба на „Гранит 2002” ООД с ЕИК 102811401, представлявано от управителя Ц.С.И., против решение № 339 от 27.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 4310/2013г. по описа на Районен съд- Бургас. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 703/20.08.2013г., издадено от директора на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.46, ал.1 от Закона на счетоводството е наложена на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение чл.4, ал.1, т.4 и ал.3 от същия закон.

     В жалбата са развити доводи за нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила- касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касация- Директор на ТД на НАП- Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред БРС наказателно постановление № 703/20.08.2013г., издадено от директора на ТД на НАП-Бургас, е наложена на основание чл.46, ал.1 от Закона на счетоводството имуществена санкция на касатора в размер на 500 лева, за нарушение чл.4, ал.1, т.4 и ал.3 от същия закон, за това, че през месец август 2012 г. е реализирал, но не е отчел приходи от туристически услуги, предоставени в сграда за сезонно ползване „Сирена” в гр. Свети Влас, а за същия период е отчел разходи за вода и ел.енергия, и с това е нарушил принципа за съпоставимост между приходите и разходите.

С решение № 339 от 27.02.2014 г. по н.а.х.д. № 4310/2013 г. БРС е потвърдил наказателното постановление. За да постанови този резултат, съдът е приел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на наказателното постановление.

Според настоящия състав на съда, в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

Съобразно нормата на чл.57, т.5 от ЗАНН, наказващият орган следва да направи констатации за всички обстоятелства, при които е извършено нарушението. Тези обстоятелства подлежат на доказване в съдебното производство. В конкретния случай в оспореното наказателно постановление липсва описание на деянието, в което се е изразило нарушението. В него не са надлежно индивидуализирани по размер твърдените приходи- формулировката “реализирало приходи от туристически услуги, които не са отчетени” е твърде обща и в нарушение на цитираната разпоредба. Не са изложени и конкретни обстоятелства във връзка с предоставените услуги- напр. брой на нощувките, дата на реализирането им и т.н., нито е посочен размерът на отчетените разходи за вода и ел.енергия, а без такова описание не е възможна индивидуализация на конкретното нарушение. Такива констатации за процесния м.август 2012 г. няма и в съставения акт за установяване на административно нарушение. С оглед на това, съдът приема, че жалбоподателят е ограничен в правото му да узнае какво нарушение му се вменява и следователно е лишен от възможността да упражни ефективно правото си на защита. Последното представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление. Ето защо, решението на първоинстанционния съд, с което наказателното постановление е потвърдено, следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което НП да се отмени.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.2, предл. 2 и чл.222, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 339 от 27.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 4310/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 703/20.08.2013 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.46, ал.1 от Закона на счетоводството, е наложена на „Гранит 2002” ООД с ЕИК 102811401, имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение чл.4, ал.1, т.4 и ал.3 от същия закон.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                            2.