ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 07.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова.

Административно номер 707 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:18 часа се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

За ответника Общински съвет Руен, редовно призован, не се явява представител.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Бургас, против чл.12, ал.1, т.3 и чл.12, ал.3 и чл. 70, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Руен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че след образуване на делото ответникът на 02.05.2018 г. е представил решение № 356, отразено в протокол №33/18.04.2018 г., отразяващо заседание на Общински съвет Руен, с което е взето решение за изменение на част от разпоредбите на правилника, между които са и всички оспорени разпоредби.

По делото е представено копие от решението и копие от правилника му, в който е отразена тази редакция на изменените разпоредби.

На 22.05.2018 г. пълномощникът на председателя на общинския съвет е подал молба, с която е представил доказателства, че решението на Общински съвет Руен № 356 не е било оспорено и е влязло в сила.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, поддържам първоначалния и допълнителния протести на Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

Моля да приемете приложените доказателства от Общински съвет Руен.

Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените пред административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис в придружителното писмо на л. 15, както и писмените доказателства, представени с писмо вх. № 4999/02.05.2018 г. и доказателствата, представени също от ответника, с писмо вх. №5740/22.05.2018 г.

 

Като взе предвид становището на представителя на прокуратурата за липса на други искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, поддържам първоначалния и допълнителния протести от прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Бургас с подробно изложените съображения в протестите.

Цитираните норми като незаконосъобразни по изложените съображения, считам че следва да бъдат отменени, независимо от измененията на въпросните норми. С цитираното решение на Общински съвет Руен е възможно да е налице хипотезата на частично оттегляне на оспорените норми и считам, че това обстоятелство не обуславя невъзможността прокуратурата да протестира въпросните норми. Моля същите да бъдат отменени като незаконосъобразни и постановите решение, като ни присъдите разноски, съобразно списък, който представям.

 

Съдът ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: