Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           860                              12.05.2017 година                                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х.  и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 707 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Интер-Гим“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Крайморие“, ул.“Гларус“ №1, ЕИК***, представлявано от управителя Г.М.,  против Решение №266/17.02.2017г., постановено по НАХД № 104 по описа за 2017г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 30046/12.10.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Интер-Гим“ООД, за нарушение на чл.114, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), на основание чл.206 ЗТ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно, незаконосъобразно, постановено при нарушение на закона. Счита, че липсва материална компетентност на наказващия орган да налага санкции по ЗТ. Моли съда да отмени решението на РС -Бургас.

Ответникът – Комисия за защита на потребителите Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. 

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас, с Решение 266/17.02.2017г., постановено по НАХД № 104 по описа за 2017г., е потвърдил НП № 30046/12.10.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Интер- Гим“ООД, за нарушение на чл.114, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), на основание чл.206 ЗТ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и безспорно доказано. На следващо място съдебният състав е констатирал, че актът и наказателното постановление са издадени при спазване на производствените правила, като е съобразил и разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН е потвърдил НП.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление „Интер -  Гим“ООД е санкциониран за това, че на 28.03.2016г., в ЗХР „Босхфора“ кв.Крайморие, м.Пода, извършва туристическа дейност – ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект, без да има удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на заведението. За така констатираното е съставен констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и не се констатират отменителни основания.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ, туристически обекти са заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и барове.

Съгласно чл. 114, т.1 от ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Видно от приложения по делото констативен протокол, при проверката извършена на 28.03.2016 г. в обекта е установено наличието на седемнадесет маси и седемдесет места седящи. Обектът, стопанисван от жалбоподателя, е туристически обект по смисъла на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ. Същият не попада в изключението на чл. 120, т.2 от Закона за туризма. Съгласно този текст не подлежат на категоризиране по ЗТ: заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти; обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект; ловните бази по ЗЛОД: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон. В случая обектът, стопанисван от жалбоподателя, не попада в нито една от изброените хипотези на чл. 120 от ЗТ, обектът не е и с капацитет до 12 места за сядане, напротив местата са повече, нито е налице търговски обект с обособени 12 места за сядане. При така установените факти, правилно е прието от АНО, че проверяваният обект е подлежащ на категоризация.

Настоящата инстанция намира възражението за липса на материална компетентност на административнонаказващият орган за несъстоятелно. Законодателят е предвидил контрол върху категоризацията на туристическите обекти, каквито са и заведенията за обществено хранене, да се осъществява, от органите на КЗП. Няма конкуренция между правомощията на органите на КЗП и кметовете на общините. С нормата на чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗТ на органите на КЗП изрично са предоставени правомощия да проверяват категоризацията на туристическите обекти. Така очертаното в цитираната норма правомощие несъмнено включва правото на тези органи да контролират, както наличието на категоризация въобще, така и съответствието на туристическите обекти с определената им категоризация.

Съдът не споделя доводите, изложени в жалбата относно приложимостта на чл. 28 от ЗАНН. Прилагането на цитираната правна норма за нарушения, които са формални по своя характер изцяло обезсмисля идеята на законодателя за санкционирането на такъв вид нарушения. Категоризацията на туристически обект означава, че същият отговаря на определени условия, които са въведени по нормативен път и по този начин се гарантира живота и здравето на хората, които използват тези обекти. В този смисъл липсата на категоризация не може да бъде маловажно нарушение.

Спазена е процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП, като съдът не споделя доводите, изложени в жалбата за допуснати процесуални нарушения.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно поради което същото следва да се остави в сила, а касационната жалба като неоснователна – да се отхвърли.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №226/17.02.2017 год., постановено по НАХД №104 по описа за 2017г. на Районен съд - Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

 

 

                                                                                                      2.