ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 707 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Иванка Василева И., редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е молба вх.№ 5581/30.05.30126г. от ответника, за представяне на посочени фактури от трето за делото лице.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№7054/08.07.2016г. от трето неучастващо лице „Табак логистик груп Бургас” ООД, в която се сочи, че е невъзможно да се представят копия от исканите фактури, тъй като дружеството е с голям  обем стопанска дейност и огромен документооборот, като периода м.02.2010г. – м.04.2010г. са издадени 30 000 фактури и архивирането им е извършено в кашони и издирването им е физическа невъзможна задача.

 

АДВОКАТ Н.: Запозната съм с тези доказателства. Да се приемат. Искам да заявя, че извърших проверка в отдел „Архив” на ТД на НАП, където се установи че за периода, който съм посочила няма актове за нарушения и наказателни постановления. Откри се единствено едно наказателно постановление и акт от ноември 2007г., което е извън ревизирания период и касае някаква закъсняла декларация при сектор „Обслужване”, а не нарушение относно отчитане на извършени продажби.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Запозната съм с молбата на „Табак логистик груп Бургас” ООД и в тази връзка считам, че е необходимо да се съберат допълнителни доказателства, съобразно мотивите на Върховен административен съд, в които се сочи, че при доставчиците липсват конкретни доказателства за ползван и осъществен транспорт, както и каквито и да са доказателства за предаване на стоките. В хода на ревизионното производство и трите фирми доставчици на жалбоподателя са посочили конкретни лица и шофьори с ЕГН-та, които са отговорни за доставянето и предаването на стоките и считам, че следва да се допуснат тези лица, като свидетели по делото, за да се изясни спорния по делото въпрос - дали стоките са били предадени на жалбоподателя. Представям нарочна молба с имената и адресите за призоваване на исканите от нас свидетели. Правя искане по реда на чл.192 от ГПК, от трите фирми доставчици да представят, ако разбира се при тях се съдържат, документи за осъществявания транспорт, защото тези фирми, в обясненията които са дадени в хода на ревизионното производство, казват че са извършени такива и са посочили шофьорите които са предали стоките. Представям  молби по реда на чл.192 от ГПК, като във всяка от тях се сочат конкретните фактури, които следва искаме да бъдат представени от съответната фирма. Това са само транспортни документи. Считам, че моите доказателствени искания, дори са в подкрепа на жалбоподателя и са с цел да се изясни спорния въпрос по делото. Нямам доказателствени искания по отношение на молбата от „Табак логистик груп Бургас” ООД, доколкото въпросното дружество твърди, че фактурите не са подписани.

 

АДВОКАТ Н.: По отношение на доказателствените искания за разпит на свидетели, се противопоставям тъй като те не биха могли да изяснят правния спор. Тук спорът е за едни конкретни дати с конкретни доставки. Моят доверител принципно може да е закупувал стоки от тези доставчици и в други периоди и да има фактури отчетени в счетоводството, т.е. тези лица да са ходили до обекта, но през 2016г. да разпитваме шофьори на „Табак логистик груп Бургас”ООД дали на конкретна дата, конкретен месец е доставил някаква стока е безсмислица. Спорът не е дали има по принцип извършени доставки, а дали на тази конкретна дата са доставени. В този смисъл няма  с какво да  допринесе с разпита на свидетелите. По отношение на искането по реда на чл.192 от ГПК, принципно то изпълнява задачите в мотивите на Върховен административен съд, но бих желала да обърна внимание, че по подобни искания направени от ревизионния орган в хода на самата ревизия, тези фирми вече са отговаряли на този въпрос и не виждам какви нови доказателства ще се представят и ако следва да се обследва по-обстойно, може би следвало това да се извърши с назначаването на експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА до разпит исканите от процесуалния представител на ответника свидетели, а именно: Г.К. с адрес ***.Стамболийски 46; Ю.С. с адрес ***; Т.С. с адрес ***; Р.К. с адрес ***; Н.И.М. с адрес *** и З.Ж.Ж. с адрес ***, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на свидетелите в размер на 60 лева вносими от ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

На основание чл.192, ал.2 от ГПК да се ИЗПРАТИ КОПИЕ от молбата на юрисконсулт Й. до „Мони 95” ООД, „Дипам” ООД и „Табак логистик груп Бургас” ООД, като им се УКАЖЕ, че в 7-дневен срок от получаването следва да представят исканите документите или в случай, че не са налични такива да посочат изрично това.

 

Да се УКАЖЕ на „Мони 95” ООД, „Дипам” ООД и „Табак логистик груп Бургас” ООД, че на основание чл.192, ал. 3 от ГПК, ако неоснователно не представят исканите документи, ще им бъде наложена глоба по чл.87 от ГПК в размер от 50 до 300 лева, както и че носят отговорност пред страната за причинените и́ вреди.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го насрочва за 29.11.2016година от 11,00часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: