ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 707 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.В.И., редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.В.И. против ревизионен акт №021400154/17.04.2014г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение  №190/02.07.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 3452/29.03.2016г. по адм.д.№4378/2015г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 313/17.02.2015г. по адм.д.№1624/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от 16.05.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Н., с искане на основание чл.192 от ГПК да се задължи ТД на НАП Бургас да представи съдържащите се в данъчното досие на ЕТ „Весиво-И.И.” данни за извършени проверки  в търговския обект, констативни протоколи, АУАН и наказателни постановления. Към молбата е  приложена молба по чл.192 от ГПК до трето неучастващо лице и протокол за осъществяване на оперативен контрол на лицата извършващи дейности с акцизни стоки-3броя и пълномощно.

 

Съдът съгласно дадените указания в отменителното решение на Върховен административен съд и на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за сочените от  него факти и твърдения в жалбата.

 

АДВОКАТ Н.: Запознати сме с отменителното решение на Върховен административен съд. Поддържам жалбата. По отношение на направените искания, в днешното съдебно заседание  изменям искането по чл.192 от ГПК и моля да ми бъде дадено съдебно удостоверение лично да извърша справка в данъчното досие и с което да ми бъде дадена възможност съдържащата се в него данни за извършени проверки, съставени актове  и наказателни постановления.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запознати сме с решението на Върховен административен съд. Оспорвам жалбата. Не се противопоставям на така направеното искане за издаване на съдебно удостоверение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези с молба от 16.05.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно три броя протоколи за осъществяване на оперативен контрол на лицата извършващи дейности с акцизни стоки, а именно –№103/24.04.2009г., №556/15.04.2010г., №205/07.04.2010г. като доказателства.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на адвокат Н., след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

Съдът, след като установи, че в административната преписка не се съдържат данъчните фактурите издадени от „Табак логистик груп Бургас” ООД,  на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на ответника, че следва да представи фактурите за които твърди, че са издадени на жалбоподателя и във връзка с които са определени допълнителни задължения по ЗДДС, най-късно в следващо съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание .

 

Съдът с оглед липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2016г. от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: