ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ      

Административно  дело номер 707 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 15,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „ПИГИ 2001” ООД - редовно призован, се представлява от адв. П. с представено по делото пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас -редовно призован, се представлява от юк. М. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице М.Л..

 

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице.

 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕТО не е предоставено в установения срок.

 

         Адв. П.: Не се противопоставям да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

         Юк.М.: Не възразявам, запознат съм със заключението.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Й.Л. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр.5 сте записали, че жалбоподателят Ви е представено копие на протокол за претърсване и изземване –с този протокол какви документи са иззети?

 

ОТГОВОР:  Не се установи, нечетлив е протокола.

 

ВЪПРОС: При кой е било извършено претърсването?

 

ОТГОВОР:  Извършено е при П.С.Г. от София ж.к. „Дружба” – субект различен от жалбоподателя. Протоколът ми беше предоставен при контакт с жалбоподателя. На адресите, които посетих в София нямаше никой от тези дружества.

 

ВЪПРОС: В обекта на доставчиците ли са направи претърсванията ,или в обекта на жалбоподателя?

 

ОТГОВОР:  Направени с обекта на доставчиците /може би даже не и в техните обекти/, не в обекта на жалбоподателя.

 

ВЪПРОС: На втори абзац на същата страница сте написал, че документите са съставени само от доставчиците, къде ги видяхте тези документи?

 

ОТГОВОР: Видях тези документи в счетоводството на жалбоподателя.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издава РКО 280,00  лева на 30.09.2014г./

 

Адв. П.: Представям копие на въпросния протокол за претърсване и изземване, цитиран от вещото лице в производството. В този протокол се съдържа позоваване до досъдебно производство с № 13П2011 по описа на СО към СГП. Видно от този протокол от ФЛ са иззети документи, които имат отношение към доставчика на „Балкан интернационал 58” и „Интернационал 70”.

Моля да изискате справка от Софийска градска прокуратура, от която да се установи какъв е предмета на досъдебното производство, срещу кое лице е образувано и има ли иззети счетоводни документи на „Балкан Интернационал 70” ЕООД и „Балкан Интернационал 58” ЕООД при извършвано претърсване и изземване в лицето П.С.Г. – София, ж.к. Дружба, бл. 308, вх. 2, ап. 26.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от следствен отдел при Софийска градска прокуратура справка по досъдебно производство № 13-п/2011г. за това какъв е предмета на досъдебното производство и има ли по него иззети документи от П.С.Г. с ЕГН:********** от гр. София, издадени от „Балкан 70Интернационал” ЕООД с ЕИК: 200908557 и „Балкан 58 Интернационал” ЕООД с ЕИК:131121392.

 

След получаване на справката, съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира доказателствени искания.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: