Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1004           07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян С. като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 707 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на Община Бургас с адрес гр.*** представлявана от Д. Н.  - кмет против Решение №100/29.01.2013г. постановено по гр.д. №7840/2012г. на Районен съд – Бургас, с което е отменено решение по т.42 от Протокол №12/24.07.2012 г. на Общински съвет – Бургас, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, в частта, с която е отказано да предостави на Общинска служба „Земеделие” – гр. Бургас следните недвижими имоти: 1. поземлен имот с идентификатор 07079.8.487 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 7,650 дка и начин на трайно ползване: изоставена орна земя, в местността „Черна гора - Е" (старо наименование -„Кара баир - Е"), при съседи: 07079.8.486, 07079.8.526, 07079.8.488, 07079.8.479 и 07079.8.478, идентичен с имот № 015071 по КВС на землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас; 2. поземлен имот с идентификатор 07079.8.494 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 3,989 дка и начин на трайно ползване: нива, в местността „Черна гора -Е" / старо наименование - „Кара баир - Е"/, при съседи: 07079.8.492, 07079.8.526, 07079.8.416 и 07079.8.493, идентичен с имот № 015078 по КВС на землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас; 3. поземлен имот с идентификатор 07079.8.520 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 4,285 дка и начин на трайно ползване: нива, в местността „Черна гора -Е" /старо наименование - „Кара баир - Е"/, при съседи: 07079.8.521, идентичен с имот № 000249 по КВС на землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас; 4. поземлен имот с идентификатор 07079.8.521 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 26,745 дка и начин на трайно ползване: ливада, в местността „Черна гора - Е" /старо наименование - „Кара баир - Е"/, при съседи: 07079.8.551, 07079.8.520 и 07079.8.526, идентичен с имот № 000093 по КВС на землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас; 5. поземлен имот №000136, целият с площ 1,467 дка и начин на трайно ползване: лозе, IV категория в местността „Лозята" по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас, при съседи: 000135, 013107 и 000052; 6. проектен имот № 002316 с проектна площ 1,694 дка, при граници: им. №№ 000031, 002315, 002278, 002277, 002227 и 002309, представляващ част от ПИ №002310, целият с площ 4,694 дка и начин на трайно ползване: нива, IV категория в местността „До село", по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас; 7. проектен имот № 004052 с проектна площ 18,091 дка, при граници: 004053, 004045, 00016, 004153, 004045, 004046, 004045, 004044, 004045 и 004044, представляващ част от ПИ №004045, целият с площ 35,682дка и начин на трайно ползване: нива, III категория в местността „Край село", по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас; и 8. ПИ №007089, целият с площ 2,375 дка и начин на трайно ползване: нива, III категория в местността „Лъките", по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас, при съседи: 007088, 000025 и 000016.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради неправилно прилагане на материалния закон. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответниците по касация – Т.Н.П., В.П.П., Т.П.П., Н.С.Ш., М.Й.А., П.Й.П., М.Н.П., М.Н.П., Т.П.Т., Я.И.П., М.П.Я., всички с адрес по чл.39 от ГПК гр.***, редовно уведомени, не се явяват; всички се представляват от адв.Г., БАК; представят писмен отговор на касационната жалба, а в съдебно заседание поддържат така представения отговор и искат от съда да постанови решение, с което да остави без уважение касационната жалба и да потвърди оспореното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Т.Н.П., В.П.П., Т.П.П., Н.С.Ш., М.Й.А., П.Й.П., М.Н.П., М.Н.П., Т.П.Т., Я.И.П., М.П.Я. решение по т.42 от Протокол №12/24.07.2012 г. на Общински съвет – Бургас, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, в частта, с която е отказано да предостави на Общинска служба „Земеделие” – гр. Бургас осем недвижими имота, детайлно описани, постановено по докладна записка на кмета на Община Бургас относно „Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ с оглед постановяване решение на Общинска служба по земеделие – Бургас за възстановяване правото на собственост на наследниците на Т.П. Д.”. Административният орган е приел, че за довършване изпълнението на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Т.П. *** следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване на наследниците с други имоти от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. За да отмени посоченото решение, при служебна проверка за законосъобразност първоинстанционният съд е приел, че оспорения административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, в изискваната от закона писмена форма, с посочване на фактическите и правни основания за издаването й, но в атакуваната му част относно постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като е издаден в нарушение на материалния закон. Районният съд е приел, че при постановяване на решение, с което в изпълнение на съдебно решение съобразно § 27, ал. 1 от ЗИД на ППЗСПЗЗ и на основание чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, общинският съвет действа в условията на обвързана компетентност, т.е. той е длъжен да предостави исканите имоти в изпълнение на задълженията си по §27, ал. 2, т. 2 от ЗИД на ППЗСПЗЗ, като преди да постанови решението си обаче общинският съвет е длъжен да извърши проверка на депозираното пред него мотивирано предложение от Общинска служба „Земеделие”, което фактически представлява изпълнение на конкретното съдебно решение, като съпостави предложените за предоставяне земи като вид, категория, местоположение и други характеристики с тези, описани в съдебното решение, в т.ч. и да съобрази същите да са в едно и също землище, които условия в случая са спазени. Затова съдът е приел, че  при наличието на мотивирано сезиращо искане по смисъла на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ постановения отказ е незаконосъобразен.

 

Решението на Районен съд - Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Основният спор между страните е дали в описания казус при вземане на решение по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ общинският съвет действа при условията на обвързана компетентност (както твърдят наследниците на Т.П. Динчев) или при условията на оперативна самостоятелност (каквото твърдение изразява административния орган).

Настоящата инстанция напълно възприема мотивите на районния съд относно незаконосъобразността на атакуваното решение на общинския съвет, тъй като действително се установява, че административният орган не се е съобразил, че следва да вземе решение в условия на обвързана компетентност при кумулативно наличие на нормативноустановените предпоставки, а именно мотивирано искане с необходимите приложения; влязло в сила съдебно решение за изпълнение и заявените имоти да са земи от общински поземлен фонд – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ . В този смисъл районният съд е достигнал до правилния извод, че атакувания административен акт, в обжалваната част, съдържаща отказ за изпълнение на задължението на Общинския съвет – гр. Бургас за предоставяне на гореописаните, попадащи в територията по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ земи на Общинска служба „Земеделие”- гр. Бургас  за изпълнение на съдебно решение, признаващо право на собственост на жалбоподателите в качеството им на наследници на Т.П. Д. е незаконосъобразен и следва да бъде отменен

 

Като съобрази, че предявената касационна жалба е неоснователна, а оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, настоящият състав счита, че същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №100/29.01.2013г. постановено по гр.д. №7840/2012г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.