ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 706 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В. П., редовно призован, се явява адвокат И., с пълномощно по делото /л.3/.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление Камено към ОД на МВР гр.Бургас – П. Т., редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.В. П. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-7779-000025/07.03.2018г. издадена от началника Районно управление Камено към ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б.Б от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година.

        

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№4531/2018г. административната преписка по издаване на обжалваната заповед, съдържаща приемо-предавателен протокол от 07.03.2018г., ЗПАМ № 18-7779-000024/07.03.2018г. на РУ Камено към ОД на МВР гр.Бургас, жалба от 07.03.2018г. от адвокат С.И. пълномощник на жалбоподателя, ЗПАМ №18-7779-000025/07.03.2018г., АУАН 524599/06.03.2018г., талон за изследване №0000396. ДОПЪЛНИТЕЛНО са постъпили заповед № 251з-209/18.01.2017г. на директор на ОД на МВР гр.Бургас и заповед № 8121з-1524/09.12.2016г. на Министъра на вътрешните работи.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Запознат съм с представените от ответника доказателства и административна преписка, да се приемат. Представям списък на разноските. Представям експертно решение  №917/05.06.2017г. на Ангел Радев Ангелов, който е дядо на жалбоподателя и реално той управлява автомобила, от което е видно, че същият е инвалид.. Имам искане за допускането като свидетел на Ангел Ангелов, за евентуално намаляване на срока на ПАМ на 6 месеца, тъй като той ползва автомобила. Представям на съда протокол от заседанието по НОХД, по което доверителят ми беше осъден на 7 месеца лишаване от право да управлява МПС, което е по-малко от едната година, която е наложена за спирането на процесния автомобил. С разпита на свидетеля ще установим обстоятелството, че Ангел Ангелов реално ползва автомобила и при инцидентно е бил ползван от внука му, въпреки че е на негово име.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представения протокол от публично заседание проведено на 19.03.2017г. по НОХД № 1131/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ДОПУСКА искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

 

А. Р. А.- г., български гражданин,семеен, неосъждан, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ: Жалбоподателят Р.П. ми е внук. Той е син на дъщеря ми. Процесният автомобил е купен лично с мои пари, но аз съм вече на възраст и записах колата на внука, но я ползвам аз, защото съм инвалид. Аз лично я карам. Ползвам я за мои нужди, но не се наемам да карам на дълъг път и я преписах на името на внука. Той обеща, че ще си върши работата и че ми е благодарен за колата. Той често пътува за Гърция, а тук кара курсове във Варна. Повечето време е в Гърция внукът ми. Майка му и баща му са там. Кара курсове в момента във Варна. Той завърши училище в Гърция и сега кара някакви курсове във Варна, не знам какви са. В момента може даже да се каже, че учи български език, защото е завършил в Гърция. Много ме затруднява спирането на автомобила от движение. Имам и приятели, ако се наложи да излизам с колата мога да ми помогнат, но в този случай са ми вързани ръцете.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените издадената от началника РУ-Камено Заповед за прилагане на ПАМ, поради липсата на мотиви относно срока на налагане на спирането от движение на автомобила. Разпоредбата на чл.171, т. 2а от ЗДвП, установява срок от 6 до 12 месеца, но никъде в заповедта не е мотивиран определения срок от 1 година, а предвид разпоредбите на чл.172, ал.1 от ЗДвП, че ПАМ се прилагат с мотивирана заповед от ръководител на службите за контрол и упълномощените лица, какъвто в случая е началника на РУ Камено, тя противоречи на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Отделно, ако съдът прецени, моля заповедта да бъде изменена въпреки, че и административният орган издал заповедта можеше да я измени при узнаването, че все пак жалбоподателят е лишен от право да управлява МПС за срок от 7 месеца. Моля алтернативно да измените заповедта като бъде определен срок от 6 месеца. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените разноски по делото. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.01 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: