ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 31.05                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тридесет и първи май                          две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 706 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.Ю., редовно призован, не се  явява, за нея  адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ОДМВР- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ И.: Нямам възражение по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия, да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

           Производството е образувано по жалба на  А.Ю. против мълчалив отказ на директора на „Миграция“- МВР Бургас по заявление вх.рег.№2976/08.03.2017г. за продължително пребиваване на чужденец в РБългария.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№3718/13.04.2017г. от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4359/02.05.2017г. от жалбоподателката.

 

         АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Към настоящия момент няма отказ по искането за издаване на пребиваване. Представям съобщение от ОД на МВР-Бургас, сектор „Миграции“, към което е приложено решение № 10200/02.05.2017г., с  което административният орган - ответник по настоящото дело, е постановил прекратяване на административното производство  на основание непредставяне според него на необходими документи, т.е. отказ за издаване за разрешението за пребиваване не е налице, тъй като този акт подлежи на обжалване.  Той е обжалван, като представям входирана жалба в ОДМВР и считам, уважаема г-жо председател, че това производство като е депозирана жалба, ще има закрито заседание, където Административният съд ще се произнесе относно акта за прекратяване, тъй като същия не представлява произнасяне по искане, а процедурно прекратяване на процедурата, доколкото уважаемия съд от тази жалба разпореди на административният орган да се произнесе по същество, а той не стори това, ще е налице обжалване от нас на административен отказ, а доколкото се произнесе с изричен отказ, каквото е задължението по закон, за да  подлежи на съдебен контрол, тогава ще са налице основания за прекратяване на настоящото производство, каквото е моето мнение. Предвид изложеното и с оглед съхраняване правата на доверителката ми, моля да спрете производството до алтернативно първи вариант - при потвърждаване решението за прекратяване на производството и втория вариант - до постановяване на административен акт на същия орган, едва тогава настоящото производство би следвало да се прекрати, тъй като съгласно чл.158, ал. 2 от АПК произнасянето на настоящия съд по производство за мълчалив отказ поглъща и обхваща евентуално постановения  изричен такъв. Отново подчертавам, че при липса на произнасяне на органа с нарочен отказ, би настъпило основанието за прекратяване на настоящото производство, тъй като мотивирания такъв би следвало да се обжалва на различни основания от тези за мълчаливия, който практически е необективиран. Не ми е известно дали по преписката по обжалване на производството по прекратяване на производството за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в РБългария има образувано производство. Представям жалба срещу постановеното решение за отказ за предоставяне право на продължително пребиваване в РБългария, без входящ номер.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да прекратите делото, тъй като е налице прекратяване действително на производството, с което на жалбоподателката се отказва издаване на разрешение за продължително пребиваване, поради това, че е не е представила в срок изискуемите се за издаване на такова разрешение различни документи. На жалбоподателя след подаване на заявлението и е било връчено съобщение, с което органите от Сектор „Миграция“ са я уведомели какви документи допълнително следва да представи, за да бъде разгледано заявлението и са и дали нов 14-дневен срок от получаване на съобщението, за да ги представи. Жалбоподателката А.Ю. е представила в този срок част от документите, които са и указани, но не е представила друга част, които органите са приели за необходими. Преждевременно преди изтичане на втория срок е подадена жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство, поради което считам, че същото следва да бъде прекратено на две самостоятелни основания, а именно  че е подадена преждевременно жалбата, преди да е изтекъл срока за произнасяне на органа, а второто самостоятелно основание, че е налице вече изричен отказ за издаване на разрешението. Представям жалбата против решение 10200/02.05.2017г., която жалбоподателката е подала чрез Сектор „Миграции“ до Административен съд, с отбелязване върху екземпляра на входящия номер на Административен съд Бургас от 30.05.2017година.

 

АДВОКАТ И.: Считам, изложените съображения на представителя на ответника за неправилни, тъй като законодателят е предвидил два различни процесни пътя за обжалване на административните актове, в единия случай при постановяване на отказ за разрешение за пребиваване, а в другия случай при прекратяване на производството по разглеждане на това искане. При положение, че са предвидени два различни способа за разглеждане на тези актове, не може да се има предвид, че са идентични. Крайният ефект е не издаване, но в настоящия случай имаме мълчалив отказ, а в другия прекратяване на производството, т.е. отказ на административният орган да го разглежда. Не може разглеждането на отказа за разглеждане на административния орган да е тъждествено с мълчаливия отказ. Получава се така, че доверителката ми няма как да защити правата си  при постановяване на отказ на органа да се произнесе по искането. Дадените указания за представяне на допълнителни документи, както и становище, че същите са пречка за издаване на разрешението за пребиваване не представлява произнасяне по същество на искането и. По изложените хипотези, такъв вид прекратяване на производството при евентуално допуснато нарушение на органа няма как да бъде съдебно контролирано. Едва след произнасяне на Административен съд по  представената от мен и колегата жалба, ще е ясно в каква посока ще се развие цялостното производство по искането от доверителката разрешение за пребиваване. Само за пълнота, искам да отбележа, че за исканата виза „Д“ от доверителката ми, законодателя не е абсолютизирал  наличието на виза „Д“ като основание за разглеждане на виза за продължително пребиваване и не е основание за неразглеждане, а за постановяване на отказ, тъй като в самото заявление е описано, че същата пребивава в Р България на основание виза С и нарочен документ от Агенция за бежанците, като такива хипотези съществуват и има и съдебна практика на Разградски административен съд, по силата на която въз основа на въведения през 2015г., мисля, нова алинея в  разпоредбата, която дава право на продължително пребиваване, при наличие на  извънредни обстоятелства , може да бъде издадено еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване, каквито в случая са налице. Считам, че с оглед интересите на доверителката ми, доводите ми са основателни.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече съображения.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  и днес представените от адвокат И. ***, сектор „Миграции“, Решение № 10200/02.05.2017г. на директора на ОД на МВР Бургас и жалба от А.Ю., без входящ номер и от юрисконсулт Д. жалба от А.Ю. с входящ номер на Административен съд Бургас № 5485/30.05.2017година.

 По искането за спиране, респ. прекратяване на производството, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание,  след изискване и представяне на служебна справка от деловодната програма с информация - образувано ли е административното дело по представената днес жалба, предмета и развоя на делото.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017 година от 13.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: