ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 26.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти административен състав,

на двадесет и шести юли                              две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Б. Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 706 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

             ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.Ю., редовно призован, не се  явява, за нея  адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ОДМВР- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Димчева, с пълномощно по делото.

 

Съдът докладва постъпила по делото служебна справка от деловодната програма по адм. дело №1401/2017 г., както и Определение №1366 от 12.07.2017 г., постановено по адм. дело №1401/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да не се дава ход на делото. Поддържам искането за прекратяване на производството.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, а производството по делото следва да бъде прекратено, като съображенията за това са следните:

Производството по делото е образувано по жалба на А.Ю. против мълчалив отказ на директора на „Миграция“ - мвр гр. Бургас по заявление вх. рег. №538200-2976/08.03.2017 г. за продължително пребиваване на чужденец в Република България.

Съдът, след извършена служебна справка намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество поради липса на правен интерес. Съображенията за това са следните:

Предмет на оспорване в настоящето производство е мълчалив отказ на директора на „Миграция“ - мвр гр. Бургас. С Определение №1366 от 12.07.2017 г. състав на Административен съд гр. Бургас е отменил Решение №251000-10200 от 02.05.2017 г. на директора на од на мвр гр. Бургас, с което е прекратено административното производство, образувано по заявление с вх. № 538200-2976/08.03.2017 г. за продължаване на пребиваването на чужденец в Република България от А.Ю., родена на *** г., на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 и т. 13 от ЗЧРБ. Със същото определение съдът е изпратил административната преписка на директора на од на мвр гр. Бургас за произнасяне по заявление с вх. № 538200-2976/08.03.2017 г. за решаване на отправеното към него искане по същество. При тези факти липсва правен интерес от настоящото оспорване. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за съществуване правото на оспорване, за която съдът следи служебно. Правният интерес може да липсва както при подаване на жалбата, но може да отпадне и в хода на съдебното производство. Независимо кога възниква липсата на правен интерес, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо. Към настоящия момент е налице акт на съда, по силата на който е отменено решение №251000-10200 от 02.05.2017 г. на директора на од на мвр гр. Бургас и административната преписка е изпратена на директора на од на мвр гр. Бургас за произнасяне по заявлението.

Тези съображения мотивират съдът да приеме, че при липса на правен интерес жалбата е недопустима за разглеждане по същество и производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 апк Административен съд гр. Бургас, XII състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №706/2017 година по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

   Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

  Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 13:06 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: