Р Е Ш Е Н И Е

 

     957                                             19.05.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на девети май две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 706 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.3 и чл.14 от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999.

Делото е образувано по жалба от В.А.Ж. ЕГН **********, с адрес: ***, лично и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 против Заповед № РД 72/23.03.2016г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към Министерството на земеделието и храните, в качеството си като управител на дружеството в частта й, с която е наредено на дружеството „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 като титуляр на разрешителното за стопански риболов № 03108427/25.07.2014г. да бъдат присъдени 7 /седем/ точки за риболовен кораб /РК/ ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава, а в качеството си на физическо лице в частта й, с която е наредено на лицето В.А.Ж. ЕГН ********** като капитан на риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН 7198 - да бъдат присъдени 7 /седем/ точки на капитана на  риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 и предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава.

С жалбата се иска отмяна на административния акт като незаконосъбразен.

В съдебно заседание оспорващият В.А.Ж., в лично качество и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370, не се явява и не изпраща представител.

         Ответната страна – Изпълнителния директор на агенция за рибарство и аквакултури – София се представлява от юрисконсулт Е.И., който оспорва жалбата като неоснователна. Претендира за присъждане на разноски в полза на ответната страна за възнаграждение на юрисконсулт. Представя по делото писмени бележки, в които излага съображения относно законосъобразността на обжалвания административен акт.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         На дружеството жалбоподател е издадено Разрешително за стопански риболов в Черно море и река Дунав № 03108427/27.07.2014г. и  Удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 03108427-002/16.01.2015г. Двата документа са издадени от началник отдел РК – Варна при ИАРА в полза на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370, като в тях е посочено, че риболовът ще се извършва с риболовен кораб „Гънар“ с външна маркировка ВН7198, със знаме БГ и с капитан В.А.Ж. с ЕГН **********.

На 17.02.2015г. въз основа на фактическите констатации съдържащи се в Акта за установяване на административно нарушение  № А 0013282/04.02.2015г. Началникът на отдел „Рибарство и контрол“ гр. Варна към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА издал наказателно постановление № 03-01/17.02.2015г., с което на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е наложил административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на В.А.Ж. с ЕГН **********, за това че като капитан на риболовен кораб „Гънар“ с външна маркировка ВН7198 е нарушил разпоредбата на чл.17, ал.12 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ - на борда на кораба под пелагичните тралове са намерени 10 кг калкан, без капитанът Ж. да представи квота за улов на калкан за 2015г.. Наказателното постановление е връчено лично срещу подпис на В.Ж. на 17.02.2015г. Ж. го обжалвал пред съда и с Решение № 24/07.01.2016г. на Административен съд – Варна, постановено по КАНД № 3496/2015г. по описа на съда, същото е потвърдено окончателно и е влязло в законна сила.

С докладна записка  изх.№ Z-12274/28.01.2016г. на заместник изпълнителния директор на ИАРА, предвид влязлото в сила наказателно постановление и на основание чл.18д, ал.1 и ал.2 от ЗРА е изготвено предложение за присъждане на съответен брой точки на дружеството „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 и на физическото лице  В.А.Ж. с ЕГН **********, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.1 и ал.2 и чл.14 от  Наредба № 3 от 19.02.2013г.  за прилагане на точковата система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г. В докладната записка е посочено, че основание за прилагане на предвидените в чл.3, ал.1 и ал.2 и чл.14 от  Наредба № 3 от 19.02.2013г. санкции е обстоятелството, че извършеното нарушение по чл.17, ал.12 от ЗРА, за което е било издадено влязлото в сила наказателно постановление, представлява тежко нарушение по смисъла чл.42, пар.1, б. "а"“, във връзка с чл.3, параграф 2 и параграф 1 б. „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г.

Въз основа на констатациите на докладна записка  изх.№ Z-12274/28.01.2016г. на заместник изпълнителния директор на ИАРА и на основание чл.5, ал.1, т.1, т.8 и т.17 от Устройствения правилник на ИАРА изпълнителният директор на ИАРА издал оспорената Заповед № РД 72/23.03.2016г., с която е наредено на дружеството „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 като титуляр на разрешителното за стопански риболов № 03108427/25.07.2014г. да бъдат присъдени 7 /седем/ точки за риболовен кораб /РК/ ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава и на лицето В.А.Ж. ЕГН ********** като капитан на риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН 7198 - да бъдат присъдени 7 /седем/ точки на капитана на  риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 и предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава.

По делото са представени саморъчно написани разписки, от които се установява, че заповедта е връчена на В.А.Ж. в качеството му на капитан и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД на 28.03.2016г.

Ж. оспорил заповедта лично и в качеството му на управител на дружеството с жалба рег.№ 3269/30.03.2016г. подадена директно до Административен съд – Бургас, по повод на която е образувано и настоящото съдебно производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена на основание чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна – адресат на постановения акт, имаща право и интерес от оспорването. Разгледана по същество същата се преценя като неоснователна поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредба № 3/19.02.2013г., за всяко от нарушенията по смисъла на чл. 42, § 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008, със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице, на притежателят на разрешителното за стопански риболов се присъждат съответния брой точки съгласно приложението, от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение. Съответно според от чл.13 от Наредба № 3/19.02.2013г., за извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството на капитана на риболовния кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов, като съгласно чл.14 от Наредба № 3/19.02.2013г.  „Точките на капитана на риболовния кораб (физическо лице) се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение. С оглед посочените разпоредби Заповед № РД 72/23.03.2016г. на Изпълнителния директор на ИАРА е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия.

Оспорената заповед е издадена в писмена форма и съдържа предвидените от законодателя реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Неоснователно е направеното от жалбоподателя възражение, че издадената заповед не е мотивирана, тъй като  административният орган се е задоволил само да посочи, че жалбоподателят като физическо лице е наказан с влязло в сила НП № 03-01/17.02.2015г., в което обаче не е посочено, че е извършеното нарушение е тежко по смисъла на чл.42, пар.1, б. "а"“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г. Обстоятелството, че в цитираното наказателно постановление не е направена квалификация на извършеното административно нарушение, дали е тежко по смисъла на посочените разпоредби, е правно ирелевантно по отношение законосъбразността на оспорената заповед. Правомощие на изпълнителния директор на ИАРА в качеството му на компетентен орган да издаде оспорената заповед е да извърши преценка дали е налице тежко нарушение по смисъла на чл.42, пар.1, б. "а"“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008, съобразно посочените за това критерии. Административно наказващият орган издал наказателното постановление няма задължение, съответно правомощие да извършва такава преценка по отношение на установеното административно нарушение. В конкретния случай преценката за степента на тежест на извършеното административно нарушение е извършена  още при изготвяне на докладна записка  изх.№ Z-12274/28.01.2016г. от заместник-изпълнителния директор на ИАРА. Докладната записка е цитирана в оспорената заповед и съобразно утвърдената съдебната практика следва да се приеме, че изложените в нея съображения са неразделна част от мотивите за издаване на процесната заповед.

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 3/19.02.2013г., за всяко от нарушенията по смисъла на чл.42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 притежателят на разрешителното за стопански риболов получава съответен брой точки съгласно приложението.

На основание чл.13, ал.1 от Наредба № 3/19.02.2013, за извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството на капитана на риболовния кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов.

Съгласно чл.42, пар. 1, б. “а“ от Регламент (ЕО) за целите на регламента „тежки нарушения“ са дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии. Риболовни дейности, считани за незаконни, недекларирани или нерегулирани (ННН риболов) са тези по смисъла на чл.2, т.1 от Регламента. Според чл.3, т.1 „За риболовен кораб се смята, че извършва НН риболовни дейност, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване и  управление, приложими за района, в който са извършени дейностите, риболовният кораб е извършвал риболов без валидни лиценз, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава. Съгласно чл.2, т.2 „незаконен риболов“ означава риболовни дейности, извършвани от местни или чуждестранни риболовни кораби във води под юрисдикцията на държава без разрешението на същата или в нарушение на приетите от нея закони и подзаконови актове, съгласно т.7 „разрешение за риболов“ означава право да се извършват риболовни дейности за определен период, в дадена зона или за даден вид риболов. На основание разпоредбата на чл.18д от ЗРА,  при извършено тежко нарушение по смисъла на чл.42, §1, б.“а“ от Регламент №1005/2008г. се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов, получава определен брой точки за съответния риболовен кораб. Съгласно чл.92, т.2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 „Точкова система за тежки нарушения“ когато е извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят на лицензия за риболов получава съответния брой точки за това нарушение, а съгласно т.6 на същия член „Държавите – членки, установяват също точкова система, въз основа на която капитанът на кораба получава съответен брой точки, ако извърши тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството“.

В случая, след като наказателното постановление е издадено за нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството, които са „тежки“ по смисъла на посочените правни норми и то е влязло в сила към момента на издаване на оспорената заповед, правилно е прието от административния орган, че са налице материалноправните предпоставки за издаване на заповед по чл.3 и чл.14, във връзка с чл.13 от Наредба №3/19.02.2013г.. Следва да се има в предвид, че административният орган е действал в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираните правни норми задължително предпоставя издаването на заповед с която да се определят съответния брой точки на притежателя на разрешителното за стопански риболов и на капитана на риболовния кораб, като е недопустимо в това производство да се извършва косвен съдебен контрол по отношение на материалната законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съобразно изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

С оглед изхода на делото и съгласно чл.143, ал.3 от АПК и чл.78, ал.3 от ГПК, съдът счита за основателно искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ж. ЕГН **********, с адрес: ***, лично и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 против Заповед № РД 72/23.03.2016г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към Министерството на земеделието и храните, с която е наредено на дружеството „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 като титуляр на разрешителното за стопански риболов № 03108427/25.07.2014г. да бъдат присъдени 7 /седем/ точки за риболовен кораб /РК/ ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава и на лицето В.А.Ж. ЕГН ********** като капитан на риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН 7198 - да бъдат присъдени 7 /седем/ точки на капитана на  риболовен кораб ГЪНЪР с външна маркировка ВН7198, съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 и предвиденото в т. № 7 от приложението към чл.3, ал.1, от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г., поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава.

 

ОСЪЖДА В.А.Ж. ЕГН **********, с адрес: ***, лично и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към Министерството на земеделието и храните  направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: