ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 706 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ж. ФИШ”ЕООД с управител В.А.Ж. и жалбоподателят  В.А.Ж. в качеството му на физическо лице  – редовно и своевременно призовани не се явяват и не изпращат представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури София, редовно и своевременно призован изпраща за представител  по делото ю.к.Е.И., с представено по делото пълномощно.

Съдът докладва,  че по делото е постъпила молба с вх.4497/ 27.04.2016 година  от името на В.А.Ж., с която същия заявява,  че не възразява  да бъде даден ход на делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ю.к.И.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК, съдът  извърши доклад по делото.

Делото е образувано по жалба от В.А.Ж. ЕГН **********, с адрес: ***, лично и като управител на „Ж. фиш“ ЕООД, ЕИК 202289370 против Заповед № РД 72/23.03.2016г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към Министерството на земеделието и храните, в качеството си на управител на дружеството в частта й, с която е наредено на „Ж. фиш” ЕООД, ЕИК 202289370 гр.Варна да бъдат присъдени 7 /седем/ точки  за риболовен кораб /РК/ ГЪНЪР с външна маркировка ВН 7198, съгласно предвиденото в т.№ 7 от приложението към чл.3, ал.1 от Наредба №3 от 19.01.2013 година, поради: извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава, в качеството си на физическа лице Ж. в частта й , с която на В.А.Ж. ЕГН **********, с адрес: *** да бъдат присъдени 7 /седем/ точки за риболовен кораб  /РК/ ГЪНЪР с външна маркировка ВН 7198, съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 и предвиденото в т.№7 от приложението към чл.3, ал.1 от Наредба №3 от 19.01.2013 година, поради извършен риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

ю.к.И.- Приемамe делото, така както е докладвано. Искам да направя фактическо уточнение.  По отношение на  наредбата, Наредба   №3 е от 19.02.2013 година, става дума най-вероятно  за техническа грешка в оспорената заповед.Това всъщност  е този нормативен  акта, с който се транспонира европейското законодателство,  досежно процедурата за присъждане  на точки. Представяме списък на разноските, а относно доказателствените  искания сме посочили в  писмени отговор, които са няколко точки: приобщаване за послужване преписката  по КАНД №3496 от 2015 година на Административен съд Варна. Ние сме представили заверени копия на решенията, ако съда прецени, че това решение  му върши работа и НП е влязла в сила, което е предпоставка  за издаването  на заповедта, то   ние ще оттеглим  това наше искане.

Съдът докладва, че с молба вх.№4497/27.04.2016 г. от името на В.Ж. същия заявява,  че не  е необходимо изискването на административно дело №3496/2015 година, част от  НАХД №2059/2015 година на Районен съд гр.Варна, тъй като  не е спорно между страните обстоятелството, че НП №3-01/17.02 2015 година е потвърдено  с решение №24/07.01.2016 година на Административен съд гр.Варна, по КАНХД №3496/2016 година.

С оглед  становището на  жалбоподателят  В.Ж. и предвид  заявеното в днешното съдебно заседание от процесуалния  представител на ответника  съда  намира, че не е необходимо прилагане по делото  НАХД №2059/2015 година ВРС, тъй като не е налице спор между страните по отношение на факта, че НП № 3-01/17.02.2015 година е влязло в сила, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  искането на процесуалният  представител  на  ответната страна за прилагане  по делото  на НАХД №2059/2015 година на Районен съд гр.Варна.

ю.к.И.- Ние сме посочили  още четири доказателствени  искания, както следва: Да се задължи дружеството „Ж. фиш” ЕООД да представи по делото становище относно установеното  намерение да се разпореди  с  РК ГЪНЪР  ВН 7198; Да се задължи дружеството да представи по делото доказателствата, от които да е видно с какво точно се затруднява  неговата дейност и в какви размери е тази дейност; Да се задължи дружеството  и лицето В.  Ж., в качеството  му на капитан на РК ГЪНЪР ВН 7198 да представят  по делото доказателства за администриране на подадена жалба срещу връчена заповед № РД 72/23.03.2016г., чрез административния  орган  в съответствие  на разпоредбата на чл.60 АПК. Считаме,  че  съществува  възможност, макар и минимална лицето Ж. да е упражнило правото да подаде жалба срещу  процесната заповед и в качеството си на  капитан на риболовен кораб. Бихме искали да задължите В.Ж. да представи такива доказателства,  ако  той  не е подал  жалба в качеството си  на капитан, тъй като  жалбата подадена от физическо  лице  е недопустима. Няма да имаме други доказателствени искания.

Съдът намира,  че направените от процесуалния  представител на ответната страна  доказателствени искания в дн.с.з., които кореспондират  на  направените  с  писмен отговор  с вх.№ 4047/18.04.2016 година  от негово име, представен по делото са неоснователни, тъй като  чрез тях се иска от жалбоподателя  да доказва факти и обстоятелства,  които биха били евентуално в полза на твърденията му, относно незаконосъобразността   на оспорената заповед. Както  съдът указа по–горе в доказателствена тежест на жалбоподателя е да представи факти и обстоятелства,  които да обосновават  незаконосъобразността  на оспорената от него заповед. Представянето  на такива обаче е негово процесуално право и зависи от неговата  преценка и воля, като същият не може да бъде  задължен да представи такива по делото. Необосновано е и искането да бъде задължен жалбоподателя да представя становища по делото. Предвид изложеното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  направените в дн.с.з.  искания от  страна на процесуалния  представител на ответника.

ю.к.И.- С оглед на това защо сме ги направили тези доказателствени  искания, уточнявам, че  жалбата не е администрирана  пред нас. Дори и този срок за писмен отговор, 14 дневния,  ние сме ползвали много малка част от него поради простата причина, че жалбоподателя  не е  спазил процедурата. Ние не сме получили препис от жалбата нито по инициатива  на жалбоподателя, нито от съда.  Ние по-късно сме получили  препис от жалбата. Смятаме  това за съществено процесуално  нарушение и поради тази причина  сме направил  това доказателствено искане.Той афашира в жалбата, че се жали като физическо лице. Приемаме становището на съда и  е  негова преценката. Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ю.к.И. - Жалбата е неоснователна. Моля да ми се представи срок  за изготвяне на писмени бележки по делото. Ние от ИАРА  считаме, че подадената жалба срещу заповед № РД-72/23.03.2016г. за неоснователна, алтернативно на това  за недопустима. Жалбата е подадена от физическото лице В.Ж., който не разполага с процесуалната  легитимация  да подаде жалба срещу издадена  заповед  срещу  негово специално  служебно качество Капитан  на РК ГЪНЪР. Видно от съдържанието  от постъпилата  жалба тя е подадена от физическо лице, поради тази причина смятаме, че производството  в тази част на жалбата от физическо лице  е  процесуално недопустима и следва да бъде прекратено.  В частта на подадена  жалба от управителя на дружеството „Ж. фиш” ЕООД за присъдени точки на РК ГЪНЪР  ВН 7198, считаме че  нормативната  уредба, въз основа на която се издава  заповедта,  на първо  място това  е чл.18д от ЗРА  и разпоредбата на чл.18д, ал.3, която препраща към Наредба №3 от 19.02.2013 година на МЗХ не съдържа възможност за съдебен контрол на издадена  заповед. Въпросната Наредба   №З,  която предвижда в ал.5 само уведомяване в тридневен   срок на лицето. Видно от доказателствата по делото заповедта е връчена на  28.03.2016 година, което  е понеделник, присъствен ден и  е в тридневния  срок. Никъде в чл.3 и в следващия на тази втора глава не се предвижда  възможност да има съдебен контрол  върху тази заповед.В чл.3 и следващ от глава втора на Наредба №3/2013 година не се предвижда възможност за осъществяване на съдебен контрол върху издадената  заповед,  с която се присъждат точки на риболовен кораб. Съществува възможност за обжалване  на присъдените  на капитана /физическото лице/ точки- чл.14 от Наредбата, а в чл.3 от Наредбата  и чл.18д от  ЗРА не се предвижда  възможност на съдебен контрол за такъв вид заповеди, по отношение на кораба.

Съдът предоставя 7 дни  за представяне  на писмени бележки от страна на процесуалния  представител на ответника.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:55 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: