ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 706 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Даниел-Д.О.”, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от преди.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице А. от 13.01.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А.–  българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А..

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 500 лева, платими от внесения на депозит (л.892).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Водим и моля да допуснете до разпит свидетеля И.И.И., във връзка оспорените заемни средства взети от жалбоподателя от лицето Х.Х., който е кипърски гражданин и е едно от лицата подписало разписка за заем, която е приложена по делото. С разпита на свидетеля И.И. ще удостоверим дали действително тези средства по тази разписка са получени от въпросния кредитор и предадени на моя доверител, т.е реалното предаване на сумата.

Моля да бъде допуснат, но в следващото съдебно заседание и още един свидетел, а именно И.С.И., който е другия кредитор на доверителя ми, но днес е възпрепятстван да се яви в съда.

Моля да ми предоставите допълнителен срок за представяне писмени доказателства касаещи периода преди 2006 година, които не сме представили досега, тъй като касаят далечен период от време и едва непосредствено преди  днешното съдебно заседание доверителя ми, каза че е открил тези писмени документи, които искаме да представим. Искането ни за представяне на доказателствата е и относно установеното от вещото лице, че към 01.01.2006 година наличните средства са били 0.00 лв., като документите които ще представим коренно би променило заключението и определеното задължение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Възразявам по искането за разпит на свидетели, тъй като съгласно чл.164, ал.1 от ГПК изрично се забранява разпит на свидетели, когато се касаят за заеми за над 5000 лева, а заема в настоящото производство е над 80 000 лева.

 

АДВОКАТ П.: По делото и в хода на ревизията са представени доказателства - декларация от кредитора, който заявява, че е предоставил въпросната сума, представени са съответните разписки с които се дават на хората сумите и после те ги предават на доверителя ми, има съответни счетоводни документи. Искаме разпитите за да установим, че действително това лице я е подписало, т.е. истинността на този документ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Лицата, които са предоставили парите, както се твърди, са били посредници и са преминали през българския митнически пункт, а след това да са декларирали същите суми.

 

АДВОКАТ П.: По закон подлежат на деклариране сума над 10 000лева, но сумата, която е била пренасяна е по-малка по размер. Тази сума е били пренасяна на части.

Моля да ми бъде даден едномесечен срок да изчерпим изцяло доказателствените си искания по делото,  тъй като е минал дълъг период от момента на изготвянето на тези документи и същите се намират на различни места.

Свидетелите нямат нищо общо и не държим съвместен разпит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не държа на едновременен разпит на свидетелите. Нямам искане по доказателствата.

 

Съдът намира направените в днешното съдебно заседания доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя за относими и допустими към настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА гласни доказателства при режим на довеждане от жалбоподателя чрез разпит на свидетелите И.И.И. и И.С.И., като му УКАЗВА, че ако същите не бъдат доведени в следващото съдебно заседание, съдът ще приключи събирането на доказателства и делото ще бъде решено с наличните по делото такива.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя едномесечен срок от днес да изчерпи доказателствените си искания, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в срок и стане причина за ново отлагане на делото, ще му бъде наложена глоба.

 

Воденият свидетел И.И. беше въведен в съдебната зала, като същия заяви, че за 29.04.2015година е свободен и няма служебни ангажименти и може да се яви в съдебно заседание. Заяви пред съда, че на 22.04.2015година не може да се яви пред съда, тъй като е ангажиран служебно.

Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Съгласни сме делото да се отложи за 29.04.2015 година, тъй като ще се събират нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Съгласен съм делото да се отложи за 29.04.2015 година, тъй като ще се събират нови доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015година от 15.00 часа, за която дата и час страните уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание, след изтичане на едномесечния срок, но не по-късно от 04.03.2015г.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: