ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 25.06.                                                                     град Бургас,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ административен състав,

На двадесет и пети юни                    две хиляди и четиринадесета година,

в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 706 по описа за 2014 година.

 

 

На именното повикване в 13:30 часа сМ.е явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Даниел-Даниел Орлов”, редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат П. ***, с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно призован, като за днешно съдебно заседание призовката е връчена на 09.06.2014г. от юрисконсулт Д., както и има удостоверяване за получаване на изпратеното по електронна поща съобщение на 09.06.2014 година.

 

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от гл.юрисконсулт М., с пълномощно днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Даниел-Даниел Орлов”, против ревизионен акт № 021302270/19.12.2013 година на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, частично потвърден с решение № 81/14.03.2014година на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас.

 

АДВОКАТ П.:  Поддържаме жалбата. Във връзка доказателствата, поддържаме искането да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи поставени в жалбата. Заявявам, че днес не изчерпвам доказателствените си искания, но желая да се запозная първо със заключението на вещото лице и след това при необходимост да ангажирам други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражения за допускане на исканата съдебно-счетоводна експертиза. Нямаме въпроси към експертизата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени в жалбата, л.10 от делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответният платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде призована след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

АДВОКАТ П.: Нямам доказателствени искания към момента. Моля с оглед обема на работа и ангажиментите на експерта делото да бъде отложено за след 15.10.2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания към момента. Не възразявам делото да бъде отложено за след средата на октомври месец.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  22.10.2014година от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес чрез пълномощниците им.

 

В призовката до вещото лице ДА СЕ ОТРАЗИ, че следва да бъде спазен срокът за представяне на заключението по делото в съда 7-дни преди датата на съдебното заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13: 39 часа.

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: