Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 1053                     29 май 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на десети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Стела Динчева

                                                                  2. Атанаска Атанасова

 

Секретар М.В.

Прокурор Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 705 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Х.Х.,***. „Върли бряг“ 9 против  решение № 129 от 26.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5955/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № ДАИ-0000100/11.09.2017 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“/АИ/ при МТИТС, с което за нарушение на чл.32, §3, изр.3 от Регламент /ЕС/ № 165/2014 г., на основание чл.93в, ал.20 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Излага доводи, че оспореното решение е постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени и да се отмени потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В писмен отговор оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд  Бургас, с решение №  129 от 26.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5955/2017 г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № ДАИ-0000100/11.09.2017 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „АИ “ при МТИТС, с което за нарушение на чл.32, §3, изр.3 от Регламент /ЕС/ № 165/2014 г., на основание чл.93в, ал.20 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за установено по безспорен начин от събраните по делото доказателства, че е било налично магнитно устройство на датчика на скоростната кутия в управлявания от Х. автомобил, манипулиращо показанията на дигиталния тахограф, тъй като същият е отчел период на почивка по време на движение на автомобила. Измервателният уред е работел и е отчитал неверни данни, като причина за това е било прикрепеното устройство /магнит/, което е въздействало на достоверността на отчитаните показатели. Обоснован е извод, че Х. е осъществил състава на установеното с акта нарушение, както  от обективна, така и от субективна страна, за което правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.93в, ал.20 от Закона за автомобилните превози.

Санкцията е наложена на Д.Х.Х. за това, че на 26.07.2017 г. около 18.05 часа в обл.Бургас, на главен път София -Бургас /Е773/, на един километър след разклона за кв.Ветрен, в посока гр.Бургас извършвал обществен превоз на товари /окалина 24000 кг./, по маршрут с.Елшица - гр.Бургас, с влекач марка „Даф“ от кат.N3 с рег.№ А5553МВ, с прикачено полуремарке с рег.№ А1942ЕК, и двете собственост на превозвача. Моторното превозно средство било оборудвано с дигитален тахограф марка „Siemens VDO“, тип“1381.105“ № 749501, попадащ в обхвата на Регламент /ЕО/ № 561/2006 г., като  в него е установено устройство за манипулиране на тахографа /магнит/, което е било използвано и по време на проверката. Същото е било поставено на датчик на скоростна кутия марка „Siemens Kitas II“, тип 2171 №1678797, след което е иззето от контролните органи. Поради използването на това устройство, записващото оборудване не е отчитало правилно. За това нарушение на Д.Х.Х. е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ №  239400/26.07.2017 г.,  въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Оспореното решение е валидно, допустимо и правилно.

Неоснователно е основното възражение на касатора, че наказателното постановление, с което е санкциониран, е издадено от некомпетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 ЗАвП контролът по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея, се осъществява чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В изпълнение на задълженията си длъжностните лица от ИА „Автомобилна администрация“ извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения, като наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него длъжностни лица.

В случая, наказателното постановление  е издадено от компетентен орган - главен директор на главна дирекция „Автомобилна инспекция “, съобразно правомощията, предоставени му със Заповед № РД-08-249/15.05.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която са посочени длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които имат право да издадат НП за установени нарушения на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета, ЗАвтП, Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях. Следва да се посочи, че законоустановените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по издаване на НП се отнасят за територията на цялата страна и доколкото със заповедта за делегиране на тези правомощия на главен директор на главна дирекция „Автомобилна инспекция “ не е предвидено изрично ограничение в териториалния обхват, настоящият състав приема, че НП е издадено от компетентен орган.

Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал. Настоящата касацинна инстанция споделя мотивите на оспореното решение, че нарушението, установено с АУАН, е доказано по несъмнен и категоричен начин и е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган.

Д.Х.Х. е санкциониран на основание чл.93в, ал.20 ЗАвПр., която предвижда, че водач, който управлява превозно средство с монтирано устройство за подправяне на данните, записани в тахографския лист или съхранени в дигиталния тахограф или в картата на водача, или на разпечатките от дигиталния тахограф, се наказва с глоба 1500.00/хиляда и петстотин/ лева. Затова изводът на районния съд, че отговорността на Х. е законосъобразно ангажирана на това основание, е формиран при правилно приложение на закона.

С оглед изложеното, при липса на касационни основания за отмяна, решението следва да се остави в сила.

По тези съображения и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 129 от 26.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5955/2017 г. по описа на Районен съд   Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                        2.