ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 705 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на ТП на НОИ – Бургас, редовно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Ч. : Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Делото е образувано по жалба на Г.И.Д., ЕГН **********, м.с. „В. б.“ № 27, ет. 1, гр. Бургас против решение № 1040-02-20/24.02.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас, с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 4004-02-1768#2/27.01.2017 г., с която се иска отмяна на отказ за заверка на осигурителен стаж и доход с изх. № 4004-02-1768#1/13.01.2017 г. на Началник отдел „КПК“ на ТП на НОИ за периода 01.01.1995 г. - 31.12.1995 г.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с жалбата административна преписка.

          ДОКЛАДВА постъпило писмено становище с вх. № 4279/28.04.2017 г. от жалбоподателя, с което заявява, че не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, моли да се приемат писмените доказателства и административната преписка, както и изразява становище, че поддържа жалбата си, с която е изразено несъгласие с издаденото решение от директора на ТП на НОИ – Бургас. Към становището са приложени писмени доказателства по опис.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена молба от жалбоподателя с вх. № 4983/17.05.2017 г., в която е направено искане за даване ход на делото по същество. Заявява, че няма да сочи доказателства, и че поддържа всичко изложено до момента по делото от фактическа и правна страна. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, поради което моли да бъде уважена подадената жалба.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Съдия, оспорвам подадената жалба изцяло. Представили сме административната преписка в цялост, която моля да я приемете като доказателство.

Нямам възражение за приемане на представените със становището писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ по доказателствата, счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, както и представените от жалбоподателя със становището писмени доказателства, като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да оставите подадената жалба без уважение, тъй като считам, че решението на директора на ТП на НОИ е напълно законосъобразно, което се потвърди и от представените по делото писмени доказателства, така, че моля да потвърдите същото с аргументите посочени в него.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв., съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.43 часа.

       СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: