ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,04.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четвърти март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 705 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САТУРН 2„ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д.К., редовно упълномощена, с представено пълномощно, находящо се на лист 828 от делото (том ІV).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 829 от делото (том ІV).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал допълнително заключение в законоустановения срок.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Д.С., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.К.: Да се изслушат вещите лица в днешно съдебно заседание. Нямам претенции за поредността на изслушването им.

Юрисконсулт М.: Нямам възражения за изслушване на двете вещи лица, а също така и за реда на изслушването им.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице К.С., на което снема самоличността, както следва:

 

Доц. д-р инж.К.Д.С. - 50г., български гражданин, неосъждан, семеен, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Депозирал съм заключение, което поддържам.

Адв.К.: Имам един уточняващ въпрос към вещото лице, във връзка с последния извод, в последната част от заключението:

Може ли да се каже, че дружеството, което представлявам, е било в състояние да извърши процесните СМР самостоятелно или се налагало да ползва подизпълнител?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Налагало се да се ползва и подизпълнител.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт М.: В отговора на поставената задача в заключението на осми ред отдолу нагоре ”Отчетени за „ап.хотел Слънчев бряг изток УПИ ІІІ-83, сграда А и В”….”. Въпросът ми е от кого са отчетени СМР описани на този ред?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Тези описани СМР са отчетени от фирмата „Сатурн 2”.

 

Юрисконсулт М.: Била ли е в състояние фирмата „Сатурн 2” да извърши всички СМР със собствени сили?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: От гледна точка на инженерната логистика – да. Но за оставащите човекодни се налагало да ползват подизпълнител.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С., на което определя възнаграждение в размер на  175 лева платими от внесения депозит.

 

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице В.М. със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.К.: Нямам въпроси.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице М., на което определя възнаграждение в размер на  100 лева платими от внесения депозит.

 

Адв.К.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

Представям опис на направените съдебно-деловодни разноски по настоящото дело.

Юрисконсулт М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.:  Поддържам жалбата, както сме я депозирали, въз основа на която е образувано настоящото дело.

Моля във връзка с изслушаната експертиза, съдът да има в предвид, че с оглед изчислението на човекодни, те са били недостатъчни и за дружеството се налага да ползва подизпълнител, както е установило и вещото лице.

Моля във връзка с изслушаната и приета съдебно-счетоводна експертиза и по-специално с допълнителната задача към експертизата, съдът да има в предвид, че изводите на ревизиращия екип са били формирани за върнатите материали изцяло въз основа на твърдения на управителя и не са положили усилия от страна на ревизиращия екип сам да провери как са били осчетоводени съответните операции в счетоводството на дружеството. Управителят е бил неточен, когато е коментирал материалите като върнати, защото счетоводно те никога не са били връщани под формата на годни материали в счетоводството. Те са формирали себестойността на съответните услуги, поради което счетоводно са отразени със себестойност. Правилно са били осчетоводени тези материали като разход.

Моля да ми се даде възможност да представя писмено становище и ни присъдите направените разходи по делото съгласно представеният списък.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 3664 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: