Година 2014,17.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 705 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САТУРН 2” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д.К., редовно упълномощена, с представено пълномощно, находящо се на лист 828 от делото (том ІV).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 829 от делото (том ІV).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключение в законоустановения срок.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.С..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението по съдебно-техническата експертиза не е депозирано в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.К.: Да се даде  ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Да се изслуша вещото лице изготвило съдебно-счетоводната експертиза.

Юрисконсулт М.: Няма пречки да се изслуша съдебно-счетоводната експертиза.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице В.М., на когото снема самоличността, както следва:

 

В.Д.М. - 34г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

Въпрос на адв.К.: Дали в счетоводството на „Сатурн 2” ООД има доказателства за върнати материали от обекта на „Главстрой ремонт” ЕООД и ако „да”, в какво състояние са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е зададен този въпрос към експертизата и не мога да отговоря. Ако ми се постави такава задача, ще проверя.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице В.М., на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 400 лева, както следва:

300 лева от внесения депозит, а разликата от 100 лева да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по заключението на съдебно-техническата експертиза:

 

Адв.К.: Не съм получила препис от заключението на съдебно-техническата експертиза, но въпреки това, съм запозната с него.           Моля съдът да ми връчи препис от заключението.

Не възразявам да се изслуша вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза. Запозната съм със заключението и съм готова за изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт М.: Не сме получили заключението по съдебно-техническата експертиза и не сме се запознали с него. Моля вещото лице да се изсуша в следващото съдебно заседание.

 

С оглед изявленията на процесуалните представители на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДЯВЯВА и  ВРЪЧВА на процесуалните представители на страните препис от заключението на съдебно-техническата експертиза.

 

НЕ ДОПУСКА до разпит в днешно съдебно заседание вещото лице  инж.К.С..

 

Адв.К.: Моля да допуснете допълнителна задача към съдебно-счетоводната експертиза във връзка с въпроса, който зададох на вещото лице в днешно съдебно заседание, а именно:

Вещото лице да извърши проверка в счетоводството на „Сатурн 2” ООД и да даде заключение има ли върнати материали от обекта на „Главстрой ремонт” ЕООД и ако са върнати, в какво състояние са?

Юрисконсулт М.: Предоставям на съда.

 

По направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител на жабоподателя в днешно съдебно заседание. 

Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 100 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок,  считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 04.03.2015г. от 13.30 часа, за която дата  и час страните и вещите лица М. и инж.С. са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: