Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1258             17.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 705 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Дилас 2010” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от Л.Х.Ч. – управител против Решение №50/17.02.2012г., постановено по НАХД №942/2011г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №1040/09.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на жалбоподателя е наложена  имуществена санкция от 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен поради нарушение на материалния закон  и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на „Дилас 2010” ЕООД против наказателно постановление №1040/09.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на дружеството е наложена  имуществена санкция от 500 лева За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е неоснователно.

В касационната жалба е развито оплакването, че районният съд неправилно е установил фактическата обстановка, като е възприел надлежно издаденият служебен бон по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006г. като такъв, по който следва да бъде извършено плащане.

Оплакването е неоснователно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства в тяхната съвкупност. Тази инстанция счита, че правилно в обжалваното решение ас кредитирани само свидетелските показания на длъжностното лице, съставило АУАН, но не и на свидетелката Костадинова, която в качествата си на сестра на управителя на дружеството и на работник в търговското заведение безспорно е заинтересована от крайния изход на делото.

Правилно е установена фактическата обстановка във връзка с нарушението. Така представения краен бон от самия жалбоподател е също служебен бон, но разсъждения в тази връзка не са направени. От друга страна правно и житейски неоправдано е в служебния бон да се изписва цената на стоката, тъй като целта на този бон е информация относно поръчаната стока като вид и количество, а не като цена. Видно от обжалваното решение, първата инстанция изключително подробно е изследвала съдържанието на процесните бонове – всички от вида „служебен бон” и е достигнала до правилни изводи, че нарушението е безспорно установено от субективна и обективна страна.

Касационната инстанция намира, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №50/17.02.2012г., постановено по НАХД №942/2011г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №1040/09.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Дилас 2010” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от Л.Х.Ч. – управител е наложена  имуществена санкция от 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.