ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 31.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на тридесет и първи май                        две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 704 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Т.П.П.-М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на ТД на НАП -гр.Бургас, редовно уведомен, се  представлява  от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

     Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№5460/30.05.2017г. от жалбоподателката, с искане делото да се гледа в нейно отсъствие. В молбата се сочи, че поддържа жалбата няма да сочи нови доказателства и не счита, че следва да се допускат експертизи, поради липса на спор между страните относно размера на дължимите вноски, съвпадащи с минимално определения от закона. При условията на евентуалност, оспорва направените разноски за юрисконсултско възнаграждение. Моли за срок за представяне на писмени бележки

    ЮРИСКОНСУЛТ К. : Да се даде ход на делото.

    Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

    Производството е образувано по жалба на Татяна П.П.-М. против  решение №28/13.02.2017г. на ТД на НАП-Бургас, с която се прави отказ за отписване на задължения.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№4977/17.05.2017г. от ответника документи, а именно Копие от ГДД за 2011г. по чл.50 от ЗДДФЛ на Т. П.П.-М.,  справка за осигурителния доход ГДД за 2011г., декларация образец 6 за 2011г., копие от изпълнително дело №1600086320/2016г. по описа на ТД на НАП Бургас, копие от известие за доставяне от 2011г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените по делото доказателства, включително и тези представени от нас, съгласно определение на съда. Няма спор между страните относно размера на дължимите вноски, съвпадащи с минимално определения от закона.  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка и с  писмо вх.№4977/17.05.2017г. от ответника документи, а именно Копие от ГДД за 2011г. по чл.50 от ЗДДФЛ на Татяна П.П.-М.,  справка за осигурителния доход ГДД за 2011г., декларация образец 6 за 2011г., копие от изпълнително дело №1600086320/2016г. по описа на ТД на НАП Бургас, копие от известие за доставяне от 2011г.. писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите решението на директора на ТД на НАП-Бургас като законосъобразно. Искам да отбележа, че крайният момент, в който  изтича давността е 31.12. на петата година, като в настоящия случай това е 2016година. В случая  са налице основания за спиране на давността, тъй като обстоятелствата, които я спират, посочени в чл.172, ал.2 от ДОПК, са  издаване на Акт за установяване на задължение по декларация,  а  и за всякакъв  вид данъчно вземане или предприемане на действия за принудително събиране, каквито в настоящия случай са предприети. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Да се уведоми жалбоподателя за възможността за представяне на писмени бележки в 7-дневен срок от уведомяването .

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: