О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

       Номер   677 /13.04.2016 г.            град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на тринадесети април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 704 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на „Дикс 2001” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ж.к. „Възраждане“, ***, представлявано от управителя Д.С. против решение № 27/16.02.2016г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което е оставено без уважение оспорването на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 874/02.02.2016г., издадено от главен публичен изпълнител в ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол.

            При служебно извършена проверка в деловодната система на Административен съд – Бургас, настоящият съдебен състав констатира, че по оспорването на постановление № 874/02.02.2016г. е образувано АХД № 497/2016г., което е с идентичен предмет и страни. При това положение, приложение следва да намери нормата на чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и АХД № 497/2016г. и АХД № 704/2016г. да се съединят за общо разглеждане и постановяване на общо решение по тях.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дикс 2001” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ж.к. „Възраждане“, ***, представлявано от управителя Д.С. против решение № 27/16.02.2016г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което е оставено без уважение оспорването на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 874/02.02.2016г., издадено от главен публичен изпълнител в ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол.

ПРИСЪЕДИНЯВА АХД № 704/2016г. към АХД № 497/2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 704/2016г. по описа на Административен съд– Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:……………………….