ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 704 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.Р.Я., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник на РУП Карнобат, редовно призован, няма представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото на 15.06.2015г. е постъпила молба от адвокат Д.В., пълномощник на жалбоподателя (л.6), с която заявява, че не поддържа от името на доверителя си подадената жалба против заповед № 14-0282-000201/01.11.2014г. на началник РУП Карнобат, с която е сезиран Административен съд гр.Бургас и иска делото да бъде прекратено.

Макар в молбата изрично да не се съдържа искане за оттегляне на жалбата, съдържанието на текста, изложен в молбата и направеното искане за прекратяване на производството сочат на съда, че жалбоподателят, чрез неговия процесуален представител по реда на чл.155, ал.3 от АПК е депозирал писмена молба, с която оттегля жалбата си. Доколкото молбата е представена преди съдебното заседание, не са налице предпоставки да се иска съгласие на другата страна. Процесуалният представител, съобразно упълномощителната сделка притежава пълномощия да се разпорежда с предмета на делото.

По изложените съображения и на основания чл.159, т.8, във вр. с чл.155, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Р.Я., с постоянен адрес ***, подадена чрез пълномощника му адвокат Д.В., против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0282-000201/01.11.2014г. на началника на РУП Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№704/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: