ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 704 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Флора-Комерс-Н. О.”, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с представено по делото  пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   Производството е образувано по жалба на ЕТ „Флора-Комерс-Н. О.“ срещу Ревизионен акт № 021302269/18.12.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 80/14.03.2014 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

В открито съдебно заседание на 07.11.2014 г. съдът допусна до разпит един свидетел на жалбоподателя в условията на довеждане в днешно съдебно заседание и представяне на писмени доказателства.

 

АДВ. П.: В изпълнение на направеното от нас доказателствено искане и допуснато от съда, представям писмени доказателства по опис. Същите касаят получени суми от съпруга на доверителката ми, които пари са участвали във финансиране както на стопанската дейност на фирмите на двамата съпрузи, така и на семейството, и същите се намират в кориците на делото, което е по ревизионния акт на съпруга.

Във връзка с разпита на свидетеля, който следваше да бъде доведен и разпитан в днешно съдебно заседание - съпругът на доверителката ми, той е ангажиран днес служебно и не може да присъства, поради което се отказвам от поисканото гласно доказателство. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представените доказателства. Същите са частни документи, включително са изготвени за целите на обжалването. Няма да соча други доказателства.

АДВ. П.: Това наистина са частни документи, но не са съставени за целите на обжалването. Същите не са съставени с цел производството по делото. Те са представени от съпруга на жалбоподателката.

 

С оглед изявлението на страните, съдът намери, че следва да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства по опис, като тяхната доказателствена стойност ще бъде ценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид отказа от страна на жалбоподателя да  ангажира гласни доказателства, съдът следва да отмени определението постановено в открито съдебно заседание от 07.11.2014 г., с което е дал възможност на жалбоподателя да ангажира гласни доказателства.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис от жалбоподателя.

ОТМЕНЯ определението си постановено в открито съдебно заседание на 07.11.2014 г., с което е дал възможност на жалбоподателя да ангажира гласни доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт по съображения, изложени подробно в жалбата, както и да се съобразите със събраните в административното производство писмени доказателства и заключението на вещото лице.

По отношение на заключението на вещото лице, искам да обърна внимание, че вещото лице не е изследвало 2008 г. с оглед претенциите на доверителя ми за наличието на средства  в началото на 2008 г. с оглед, че не е обжалван резултатът за отчетната 2007 г. Наистина този резултат е приет от страна на доверителката ми, атакуван е и е приет, но се касае за недостиг на средства в началото на 2007 г., като от представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства семейството на доверителката ми е било финансирано със заемни средства в края на 2007 г. така, че е имала налични средства в началото на 2008 г., достатъчно да покрие направените разходи. Ще представя писмени бележки. Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В административното и в съдебното производство не бяха доказани твърденията на жалбоподателката относно възможността на нейните заемодатели да й предоставят цитираните от нея парични суми. В тази връзка са изложени и мотиви в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, което поддържам изцяло и моля обжалваният ревизионен акт да бъде потвърден. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1265 лв.

Съдът ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: