ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 704 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Флора-Комерс-Н. О.”, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с представено по делото  пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт №021302269/18.12.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 80/14.03.2014 г. на Директора на дирекция ОДОП Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 10.10.2014 г. съдът не изслуша вещото лице Д., тъй като експертизата не е била представена в срок.

С молба от 15.10.2014 г. ответникът представи доказателства, за които беше задължен от съда.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

Т.Ж.Д. – 61 години, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обеща да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ П.: Един въпрос имам във връзка с отговора на задача първа по отношение на паричния поток за 2008 г. Във връзка с това, защо вещото лице не взема под внимание получената сума от 80 000 евро във връзка с продажба на недвижим имот? Записано е, че сумата е изплатена по банков път. На кого?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: На стр. 3 от заключението, горе, съм посочила, че в действителност са получени 80 000 евро от продажба на недвижим имот, но сумата е получена от съпруга на жалбоподателката по банков път. Сумата не е изтеглена и не участва в паричния поток.

АДВОКАТ П.: Нещо да сте проверявали дали съпругът по друг начин е финансирал дейността на съпругата си с част от тази сума, без да ги тегли парите от банката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В хода на изготвяне на експертизата разбрах, че има друго дело пак по повод съставяне на ревизионен акт на съпруга на жалбоподателката, но не съм изследвала документите, които касаят неговите парични потоци.

АДВОКАТ П.: Изследвали ли сте пак получена сума от съпруга от лицето Х. Х.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: По отношение на сумата, която се сочи, че е получена като заем от Х. Х. в размер на 42 500 евро, не съм я взела предвид при изготвяне на паричния поток за 2008 г., тъй като данните сочат, че тя е получена през 2007 г. За 2007 г. е имало друга ревизия и тази ревизия е приключила съответно с ревизионен акт, който съм посочила в експертизата, поради тази причина не съм я взела предвид за 2008 г.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключение.

 

СЪДЪТ ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат представените доказателства. Видях че са представени старият ревизионен акт и решението. Предвид обстоятелството, че нещата между доверителката ми и нейния съпруг Д.О. са доста преплетени, ревизиите и на двамата са правени по едно и също време и се касае за парични средства, които са получавани по договор от съпруга и са участвали във финансиране на семейство, както и на едноличния търговец и на физическите лица за покриване на ежедневни нужди, затова правя искане на основание 229, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК да се спре настоящото производство, за да изчакаме приключването на спора по административно дело № 706/2014 г. по описана Административен съд Бургас на съпруга на г-жа О. – Д.О., където са представени в пълнота документите относно тези заеми, където ще се изследва въпросът относно тези заеми. Тук, в настоящото производство, се събират други доказателства, защото жалбоподателката е потребител на част от получените пари, а основано договорните взаимоотношения са между съпруга и заемодателя, в лицето на Х. Х.. Той е получил парите в края на 2007 г. лично. Впоследствие 2008 г. е предоставил част от тези пари  и затова не участват в паричния поток за 2007 г., тъй като са получени в края на 2007 г. от съпруга и реално са предоставени на О. през 2008 г. Делото е висящо пред Административен съд Бургас, насрочено е за 28.01.2015 г. Предстои приемане на назначената от съда счетоводно-икономическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам че делото не следва да бъде спирано. Основният спор по него е дали съпругът на жалбоподателката е получил от И.С.И. сумата от 150 000 лева на 07.09.2009г. като заем. В настоящото дело има представени документи, включително и два договора за заем, сключени от въпросното лице със съпруга на жалбоподателката и с едноличното му дружество. Никакви други доказателства няма относно предаването на сумата, както и относно връщането й.

Двете ревизии са правени отделно, като паричните потоци на двамата съпрузи са правени огледално, като и в двете производства не са признати като реално предоставени заемите от въпросните лица.

АДВОКАТ П.: Тези заеми следва да са предоставени на съпруга и по обяснени и на двете лица тези пари, получени от съпруга са финансирали семейството и дейността на едноличния търговец през ревизираните периоди, така, че основно доказателства са събиране в ревизията на Д.О. и само са присъединявани в настоящото производство.

 

Съдът, предвид обстоятелството, че се касае за две отделни съдебни производства, намери че не е налице преюдициалност между настоящото дело и посоченото от адвокат П. административно дело № 706/2014 г. Ако се касае за доказване на определени факти, те следва да бъдат установени по всяко едно от делата и не може установяването на факти по едното дело да ползват и другото дело.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за спиране на настоящото производство до приключване на административно дело № 706/2014 г. на Административен съд Бургас с влязъл в сила съдебен акт.

АДВОКАТ П.: Моля делото да се отложи за следващо съдебно заседание, когато да бъдат разпитани доведените от мен свидетели – съпругът на доверителката ми и лицата, които са донасяли парите от въпросното лице Х. Х., който е от Кипър, и да представя необходимите доказателства.

Моля да ми се даде възможност да представя допълнителни писмени доказателства във връзка с получените заем от съпруга, респ. предоставени от него на нея за ревизираните два периода с настоящия ревизионен акт 2008г.-2009г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения да бъдат изслушани свидетелите, макар че чл. 164, ал. 1 и ал. 2 ГПК забранява доказването на факти със свидетелски показания, когато размерът е над 5000 лева.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя намери, че следва да му се даде последна възможност в следващо съдебно заседание да ангажира доказателства. Като се има предвид, че следващото съдебно заседание ще е пето, жалбоподателят следва да изчерпи всички свои доказателствени искания в него.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в следващо съдебно заседание да ангажира гласни и писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015 г. от 09:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: