ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 704 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ”Флора Комерс-Николина Орлова”, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с представено по делото  пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   Производството е образувано по жалба на ЕТ „Флора-Комерс-Николинка Орлова“ срещу Ревизионен акт № 021302269/18.12.2013 г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 80/14.03.2014 г. на директора на Дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 13.05.2014 г. съдът допусна извършването на съдебно-икономическа експертиза по искане на жалбоподателя, за която е внесен депозит. Същата не е извършена, като вещото лице Д. с молба от 01.07.2014 г. е поискало от съда да удължи срока за изготвяне на експертизата. 

Освен това, в същото съдебно заседание, съдът даде възможност на жалбоподателя да конкретизира какви точно доказателства от предходна преписка желае да бъдат изискани от ответника, но ЕТ „Флора-Комерс-Николинка Орлова“ не изпълни това указание на съда.

 

АДВ. П.: Да се даде възможност на вещото лице да извърши назначената експертиза. По отношение на доказателствата да ни се даде възможност да направим уточнение в 10-дневен срок.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза.

 

Съдът във връзка с неизвършване на експертизата от вещото лице Д. намери, че следва да се даде възможност на вещото лице да извърши експертизата, като се изиска от вещото лице писмено да посочи срок, в който може да изготви експертизата, за да не бъде това повод за ново отлагане на делото.

По отношение на възможността жалбоподателя да конкретизира какви писмени доказателства от предходна преписка следва да бъдат изискани от ответника, следва да му се постави срок за това, с оглед срочното приключване на делото.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице Д. да извърши съдебно-икономическа експертиза, като УКАЗВА на вещото лице да посочи срок, в който ще стори това.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 10-дневен срок да конкретизира какви писмени доказателства по предходна преписка желае да бъдат изискани от ответника.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2014 г. от 10.00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:13 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: