ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 704 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ”Флора Комерс-Н.О., редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в  днешното съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед изявлението на страните и като намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по ЕТ „Флора Комерс-Николина Орлова” срещу ревизионен акт на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

Ответникът е представил пълната преписка по обжалване на административния акт. Към жалбата е приложена молба, с искане за  извършване на съдебно-икономическа експертиза  с поставени въпроси.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата и искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи посочени в нарочна молба, неразделна част от жалбата.

Поставили сме и искане да бъде представена преписката по издаване на предходния ревизионен акт. Той е частично отменен и има нова ревизия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражение относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

Относно искането за представяне на доказателства по преписката, същите са събрани в хода на  това ревизионно производство и  се съдържат в изпратената до съда преписка. Относно такива, които са направени в предходно ревизионно производство, ако същите са ползвани от органите по приходите, то те са приобщени с  нарочен протокол към настоящата.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с представянето на преписката по предходния ревизионен акт, завявам, че там бяха представени доказателства от наша страна в административното производство. Сещам се за служебна бележка издадена от МВР по повод бащата на доверителката ми за изплатено обезщетение и пенсия. Това в момента се сещам. Тази служебна бележка не присъства сега по преписката. Има и други доказателства, но в момента не се сещам.

 

ЮРИКОНСУЛТ М.: Ако се окаже, че има такива доказателства в административното производство и са представени от жалбоподателя и счетете, че са относими към настоящото производство, те  също ще бъдат представени. Друг е въпросът, че след като са представени пред нас и жалбоподателя трябва да ги има.

 

С оглед изявлението на страните съдът намери, че следва да приеме писмените доказателства приложени с жалбата и представената административна преписка, като следва да се допусне и исканата съдебно-икономическа експертиза, с поставените въпроси в нарочна писмена молба, приложена към жалбата.

По отношение на второ точка по особеното искане на жалбоподателя в жалбата и уточнението направено в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намери че следва да се даде възможност на жалбоподателя да посочи кои точно доказателства по предходната преписка касаят производството на настоящото дело и именно те да бъдат изискани от ответника по жалбата.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и приложената административната преписка.

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от жалбоподателя в жалбата и нарочната молба към нея.

 

Експертизата да се ИЗВЪРШИ от вещото лице Т.Дж., след внасяне на депозит в размер на 400лева, платим от жалбоподателя в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд–Бургас.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да конкретизира какви точно писмени доказателства от предходната преписка желае да бъдат изискани от ответника по жалбата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2014 г.  от 9.40часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени. Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: