О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         760

             Бургас, 30.03.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело №  703  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Смит текс” ЕООД, ЕИК 102864336, със седалище гр. Ямбол, ул. „Рожен” № 22 , представлявано от А.С.Х.,  против Ревизионен акт (РА) № 1100834/02.08.2011 г., издаден от П.П.Г.– на длъжност главен инспектор по приходите, като със същия в тежест на дружеството са установени задължения за ДДС, за корпоративен данък, за данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО, ДОД и ДОО и съответните лихви. РА се оспорва с искане за обявяване на нищожност, като се релевират твърдения, че същият е издаден от некомпетентен орган.

Жалбата е регистрирана директно в съда с вх. № 3069/15.03.2018 г. С разпореждане № 1284/16.03.2018 г. съдът е задължил компетентният административен орган - издателят на РА, в тридневен срок от връчване на разпореждането да представи цялата административна преписка, надлежно заверена, включително доказателства дали ревизионният акт е оспорен по административен ред, както и доказателства кога е връчен с оглед преценка за допустимост на жалбата. Съобщението е получено от административният органа на 21.03.2018 г. С писмо изх. № 11-03-535/26.03.2018 г., входирано в съда на 29.03.2018г., директорът на ТД на НАП Бургас е представил административната преписка като е посочил, че оспореният РА не е бил обжалван по административен ред.

Съдът счита, че производството следва да бъде прекратено, а жалбата изпратена на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ДОДОП) Бургас по следните съображения:

Видно е, че РА е издаден на 02.08.2011 г., т.е преди повече от 6 календарни години. Безспорно е, че РА е индивидуален административен акт и като такъв за неуредените в ДОПК въпроси на основание §2 от ДР на ДОПК се прилагат нормите на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 149, ал. 5 от АПК административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ДОПК решаващият орган разглежда жалбата по същество, независимо дали възраженията в жалбата касаят унищожаемостта на оспорения акт или имат отношения само към неговата валидност, като извод в тази насока се прави от факта, че законодателят не е разделил двете форми на законосъобразност на административният акт за разглеждане по различен ред. Следва да се съобрази, че едни и същи основания могат да доведат до унищожаемост или нищожност на акта, като разграничението е само от гледна точка на мащаба на порока, който засяга този акт.

Съгласно чл. 156, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ДОПК, РА не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред, като на обжалване пред съда подлежи само потвърдената от решаващия орган част на ревизионния акт.

При анализ на посочените разпоредби се налага извода, че ДОПК не предвижда възможност за обжалване на ревизионните актове директно пред съда без преди това да е изчерпан административният ред за тяхното оспорване. Административното обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването на акта пред съда.

В процесният случай жалбата е изпратена директно до съда, но искането за прогласяване на нищожност на процесния РА на практика е искане за разглеждане на неговото оспорване по същество, каквото е и правомощието на директора на ДОДОП Бургас, орган съгласно чл. 155, ал. 1 от ДОПК. До разпоредбите на АПК в настоящия казус следва да се прибегне и те да бъдат субсидиарно приложени само и единствено по отношение срока за обжалване, доколкото в ДОПК няма изрична регламентация какъв е този срок в случаите, когато се оспорва само валидността на акта.

По тази причина съдебното производство следва да бъде прекратено, а жалбата с преписката изпратена до решаващия орган – директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас за произнасяне.

По изложените мотиви и на основание чл. 156, ал. 2 от ДОПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, във връзка с  чл. 130, ал. 1, ал. 3  и ал. 4 от АПК, Административен съд – Бургас, дванадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 703/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „Смит текс” ЕООД, ЕИК 102864336 против  Ревизионен акт № 1100834/02.08.2011 г., издаден от П.П.Г.– на длъжност главен инспектор по приходите, ведно с приложената ревизионна преписка, на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас по подведомственост.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                     СЪДИЯ: